Miljøarbejde

StrygBenyttelse af naturen går hånd i hånd med beskyttelse af naturen, og det er afgørende, at vi værner om fiskene og fiskevandene.

Fishing Zealand har høj fokus på god vandkvalitet både i forhold til ferskvand, brakvand og de marine områder. Vandløb, søer, vådområder og kystvande af god kvalitet er ikke bare sund fornuft, det er også afgørende for at sikre et godt og bæredygtigt fiskeri, der vægtes højt af mange indenlandske og udenlandske turister.

Medlemskommunerne arbejder aktivt for en god sø – og vandløbskvalitet med henblik på at forbedre gyde og opvækstbetingelser for ørred, gedde, aborre og øvrige fiskearter. Det gælder både i forhold til vandkvalitet, vandføring, passage og fysisk variation. Medlemskommunerne arbejder også med at forbedre tilgængeligheden (fysisk og/eller juridisk) til egnede fiskesteder.

Derudover gør Danmarks Sportsfiskerforbund og de involverede sportsfiskere fra Sjælland og Øerne en kæmpe indsats i forbindelse med bl.a. vandpleje og udsætninger.

Vandpleje

Årligt udføres en lang række restaureringsprojekter i de egnede vandløb.
Årligt udføres en lang række restaureringsprojekter i de egnede vandløb.

Fishing Zealand arbejder med at etablere passage samt gyde- og opvækstområder i ferskvand. Årligt udføres en lang række restaureringsprojekter i de egnede vandløb.

Sportsfiskerne samarbejder med kommuner og lodsejere om andre relevante opgaver, der gavner bestandene af vildfisk. Dette gælder også i de marine områder, hvor eksempelvis reetablering af stenrev og hårdbundsområder gavner biodiversiteten.

Fishing Zealand arbejder for, at fiskeriet udføres, så det ikke belaster bestandene. Det gælder alle former for fiskeri i både fersk- og saltvand. Der er i nogle områder behov for at sikre fiskenes frie vandring i saltvand mellem de marine ædepladser og gydeområderne i ferskvand. Denne problemstilling og andre, der involverer kontrollen med fiskeriet, fiskeriloven og de tilhørende bekendtgørelser, adresseres også af Fishing Zealand.

Udsætninger

Fishing Zealand arbejder sammen med flere frivillige - bl.a. med udsætning af ørredyngel.
Fishing Zealand arbejder sammen med flere frivillige – bl.a. med udsætning af ørredyngel.

Sportsfiskernes primære fokus i Fishing Zealand er at ophjælpe de vilde fiskebestande. Det er dog nødvendigt at supplere med udsætninger af primært ørreder. Dette arbejde, som i projektet varetages af foreninger, som er organiseret i Sjællands Ørredsammenslutning, udføres efter de retningslinjer, der er udstukket af DTU Aqua. Det vil blandt andet sige, at udsætningsarbejdet udføres på et forsvarligt genetisk grundlag, hvor brugen af lokale vildfisk indgår, og under hensyntagen til økosystemernes bærekapacitet. DTU Aqua bidrager med rådgivning til sportsfiskerne, som sikrer, at arbejdet udføres på et højt fagligt niveau.

Se mere om de konkrete lokale aktiviteter under bloggen.