God stil og uskrevne regler

Ud over alle lovmæssigt gældende regler er der en del uskrevne regler, som er relevante at skrive sig bag øret. Det gælder for eksempel færdsel ved fiskevandene, oprydning, medfiskerhensyn og håndtering af fiskene.

Oprydning

Det siger sig selv, at man skal rydde op efter sin fisketur og tage skrald og lignende med sig, men der er skærpende omstændigheder for lystfiskere. For det første kan efterladte kroge eller linerester udgøre en alvorlig fare for dyrene. Og i og med, at vi som lystfiskere er afhængige af at få lov til overhovedet at færdes ved vandene, kan det ikke nytte noget, at vi tilsøler naturen og ikke mindst den velvilje og tiltro, som lodsejere og fiskeforeninger byder os. Vi er nødt til i fællesskab at tage vare på naturen, vandene og vores fælles interesse.

DSC_0772_2Medfiskerhensyn

En del af fornøjelsen ved at fiske er at komme lidt væk fra hverdagen og al menneskemylderet og travlheden. Mange lystfiskere sætter pris på lidt privatliv, når de er ude og fisker, og støder man på andre fiskere ved søen, vandløbet eller på kysten, bør man derfor træde lidt varsomt. Her er nemlig både personlige og almene forhold involveret. På eksempelvis en mole eller i en Put & Take sø kan man typisk sagtens stå relativt tæt sammen, uden at folk føler sig generede, mens de fleste fiskere gerne vil have rigeligt med plads omkring sig, når der fiskes fra kysten. Og mens nogle fiskere generelt ikke har noget imod lidt selskab, har andre det stik modsat. Som hovedregel er det derfor en god ide at holde sig lidt på afstand, når det er muligt, og ellers bør man lige tage kontakt til medfiskeren og høre, om det er ok, at man selv fisker på nært hold.

Skal fisken genudsættes bør dette gøres, så fisken lider mindst mulig overlast
Skal fisken genudsættes, bør dette til gengæld gøres, så fisken lider mindst mulig overlast.

Håndtering af fiskene

Fisk er levende væsener, som har krav på ordentlig behandling og respekt. Allerede under fighten bør du derfor stille dig selv spørgsmålet, om du vil beholde fisken – hvis og såfremt den altså holder målet. Vil du det, bør du aflive den hurtigst muligt efter landingen. Skal fisken genudsættes bør dette til gengæld gøres, så fisken lider mindst mulig overlast. Her skal du sørge for at have fisken så lidt som muligt oven vande, afkroge fisken skånsomt og ellers minimere berøringen af fisken. Skællene og det ydre slimlag er dens værn mod infektioner, og slides der hårdt på det, vil fisken være enormt sårbar og potentielt gå til grunde. Har du i sinde at genudsætte din fangst, er det desuden en god ide at lægge mest muligt pres på under fighten. Alt for lange fights dræner fisken fuldstændigt for energi og gør desuden, at den syrer til. Fighten er naturligvis en stor del af fornøjelsen ved at være lystfisker, men en fisk, der er blevet fightet ind uden at blive overtræt og udmattet, vil have betragteligt større chancer for at overleve en genudsætning end en fisk, der er blevet hentet ind med en eftergivende kurve i stangen.

lamme 063Nedfaldsfisk på kysten

Løber du ind i stimer af fisk på kysten, der under alle omstændigheder skal sættes ud – fx rå mængder af nedfaldsfisk i fredningsperioden eller små fisk under mindstemålet, så er det relevant at overveje at flytte plads. Som kystfisker er det ikke just disse fisk, man fantaserer om at fange, og eftersom de uanset hvad skal genudsættes, kan man jo passende overveje at forskåne dem for en krogning og en udmattende fight.

Hvad nedgængere og farvede ørreder fanget uden for fredningsperioden angår, så er det helt og holdent op til den enkelte kystfisker at vurdere, om fiskene skal tages med hjem eller ej. Dette er et ophedet emne, som de fleste har en holdning til, men i sidste ende er en hjemtaget havørred en fisk, som tages ud af den samlede population – uanset om den er sølvblank, farvet eller udleget. Reelt set er hjemtagningen af en stor gydemoden havørred fanget i nærheden af dens opvækstvandløb umiddelbart inden fredningen måske en større forbrydelse mod havørredbestandene, end at man hjemtager en nedfaldsfisk. For mens den gydemodne fisk med stor sandsynlighed ville have gydt med succes og dermed bidraget til artens videre overlevelse, er der ikke de helt store chancer for at den nedfaldsfisk, man fanger lige efter legen, når at gyde igen.

Beslutningen er op til den enkelte lystfiskere, og som med alt andet gælder det om at bruge sin sunde fornuft og dyrke fiskeriet så bæredygtigt som muligt.

Hjemtagning af fisk

At hjemtage en fisk, tilberede den og nyde måltidet er for mange en integreret del af det at være lystfisker, og det er der absolut ikke noget unaturligt ved. Fisk er nemlig sundt, og tilberedt efter alle kunstens gældende regler, smager de himmelsk. Har du planer om at hjemtage nogle fisk, så husk endelig at tage en filetkniv, en plasticpose, en køletaske og nogle køleelementer med, når du tager af sted på fisketuren. Fisken holder sig bedst, hvis den bliver renset umiddelbart efter fangsten og opbevaret køligt, indtil den enten skal tilberedes eller fryses ned.

I Danmark har vi ingen begrænsninger på, hvor mange fisk, man må hjemtage, og dette er altså op til den enkelte lystfiskers samvittighed. Her gælder sund fornuft, og generelt kan det anbefales, at man ikke tolder unødvendigt hårdt på bestandene. Små bestande af fisk – i eksempelvis små vandløb og moser, er mere sårbare over for indgreb end eksempelvis fisk i store søer eller åbne kyststræk. En grundregel er, at man i hvert fald ikke hjemtager flere fisk, end man selv kan sætte til livs. I Danmark er der i øvrigt et omsætningsforbud, som medfører, at det er ulovligt at sælge sin fangst.

Færdsel ved fiskevandene

nordkysten-037I Danmark er der i henhold til Naturbeskyttelsesloven fri adgang til alle kyster. Det betyder i princippet, at man har fri adgang til at fiske Sjælland og øernes over 2.000 kilometer lange kystlinje, men der er dog nogle forbehold og undtagelser, man skal være særlig opmærksom på.

Først og fremmest forudsætter al færden langs stranden, at man overhovedet kan komme ned til vandet, og dette kræver til gengæld offentlige veje eller passage via ikke-indhegnede strandenge. Man kan altså ikke via privat vej eller indhegnede arealer komme til vandet – i hvert fald ikke uden en privat tilladelse. For det andet skal al færdslen i henhold til §22 foregå langs den daglige lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation. Og i tilfælde af, at man færdes langs privatejede strandbredder og kyststrækninger, må ophold ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Slutteligt må man kun tage ’kortvarigt’ ophold på strandene, forstået således,at man gerne må blive der en hel dag, eller en hel nat. Man må ikke slå telt op, men det er fuldt ud lovligt at overnatte på stranden i en sovepose – eventuelt med en presenning over.

Desværre er det ikke tilladt at færdes langs samtlige søbredder eller åstrækninger, så sørg for at have tilladelse – enten fra lodsejeren eller fra en lokal fiskeforening.

Uanset, hvor du færdes, bør du tage hensyn til skiltning, privat ejendom og landbrugsproduktion – og ellers opføre dig dæmpet og respektfuldt.

Få mere information her:

www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Hvormaajegfaerdes/Adgangsvejledning/Adgangsvejledning.htm

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=155609Kap4

www.randzoner.dk