Bæredygtige Begrænsninger

Fishing Zealand og en række foreninger og lystfiskere er gået sammen for at sikre bæredygtigt lystfiskeri på tre arter af rovfisk: gedder, aborre og sandart.
Fishing Zealand og en række foreninger og lystfiskere er gået sammen for at sikre bæredygtigt lystfiskeri på tre arter af rovfisk: gedder, aborre og sandart.

Sjælland har et fantastisk søfiskeri, som vi er mange der nyder godt af. Men det er også meget sårbart, bl.a. over for garnfiskeri, forurening og for højt et fisketryk fra lystfiskere. Fishing Zealand arbejder for at begrænse den negative effekt af alle disse faktorer, men vi lystfiskere påtager os gerne vores del af ansvaret. Det er en helt naturlig ting for lystfiskere at hjemtage en del af deres fangst til måltider, men det SKAL foregå på en bæredygtig måde. Det vil Fishing Zealand og en lang række samarbejdspartnere gerne sikre på Sjælland ved at indføre et sæt anbefalinger med bæredygtige begrænsninger, som giver plads til lystfiskere at hjemtage fisk til spisning – men sikrer fremtidige bestande bedst muligt.

Formålet er at foreninger og lystfiskere skal tage disse anbefalinger i brug og på sigt kan vi påvirke myndigheder i Danmark til også at have større fokus på bæredygtigt lystfiskeri og deriblandt fangstbegrænsninger og vinduesmål.

Forslaget er udviklet af Fishing Zealands projektleder, Gordon P. Henriksen samt fiskeguide og biologassistent Marcus Krag i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og flere foreninger på Sjælland. DTU Aqua har været en værdsat sparringpartner undervejs.

Fishing Zealands anbefalinger for ”Bæredygtige Begrænsninger” på Sjælland:

 

GeddeEsox lucius

Nuværende lovgivning:
• Der må hjemtages ubegrænset antal individer over 60 cm.

Nye regler for Bæredygtige Begrænsninger:
• Der må maksimalt hjemtages to individer per fisker per dag
• Der må kun hjemtages individer, der falder inden for vinduesmålet: 60-80 cm

Sandart – Sander lucioperca

Nuværende lovgivning:
• Der må hjemtages ubegrænset antal individer over 50 cm.

Nye regler for Bæredygtige Begrænsninger:

• Der må maksimalt hjemtages to individer per fisker per dag
• Der må kun hjemtages individer der falder inden for vinduesmålet: 50-70 cm

Aborre – Perca fluviatilis

Nuværende lovgivning:
• Der må hjemtages ubegrænset antal individer i alle størrelser.

Nye regler for Bæredygtige Begrænsninger:
• Der må maksimalt hjemtages 10 individer per fisker per dag
• Der må kun hjemtages individer, der falder inden for vinduesmålet: 20-30 cm

Anbefalingerne kan også hentes som pdf her.

Bæredygtige Begrænsninger Anbefalinger

Hvorfor nye regler?

I vande, hvor fiskeriet på nuværende tidspunkt kan betragtes som værende decideret godt, kan det måske være lidt svært at se logikken i at indføre nye, og i mange tilfælde, begrænsende regler. Pointen med de nye regler er dog at sikre, at fiskeriet også fremover vil forblive godt og i de fleste tilfælde, endda endnu bedre.

De bæredygtige begrænsninger forventes således på længere sigt at medføre en række positive ting i større eller mindre omfang:

• Bedre fiskeri
I form af stigende gennemsnitslængde og flere større individer.

• Øget gydebiomasse
Betyder flere gydemodne fisk af forskellige størrelser, som bidrager og sikrer de kommende generationer af rovfisk.

• Bedre og sundere størrelsesstruktur
Sikrer, at hele bestanden ikke kun hviler på en eller få årgange, hvilket gør den mindre sårbar.

• Lille påvirkning af de helt store individer
Sikrer de såkaldte trofæfisk, der i høj grad er vigtige for at gøre fiskeriet ekstra attraktivt, men også for videreførelse af potentiel gode gener og bidrager med mange æg og for nogle arter tillige mere levedygtige æg under gydningen.

• Fangstsbegrænsninger giver flere lystfiskere fisk til gryden
Begrænsninger i antallet af fisk man må hjemtage kan mindske risikoen for at bestandene overfiskes, og samtidig bliver fiskene der hjemtages fordelt over flere personer.

• Et langt mere bæredygtigt fiskeri
At man opnår at have et fiskeri, der er mindre sårbart for overfiskning fra lystfiskere og giver flere mulighed for gode oplevelser.

• Flere medlemmerne i foreningerne
I takt med, at fiskeriet bliver bedre på foreningens vande, vil det give potentiale for øget medlemstal i foreningerne.

• Større værdi for samfundet
Adskillige rapporter og undersøgelser viser, at lystfiskeri har en stor værdi for samfundet. Tiltag som kan sikre et mere bæredygtigt fiskeri vil også generere større økonomisk gevinst for samfundet generelt.

Begrundelserne for de konkrete valg samt kildehenvisninger kan downloades her som pdf:

Begrundelser for fastsættelse af Bæredygtige Begrænsninger

Foreninger der støtter forslaget

Følgende foreninger har tilkendegivet deres støtte til dette forslag. Ingen har afvist det. Flere foreninger er ved at tage emnet op på deres bestyrelsesmøder og listen opdateres løbende. Foreningerne er meget velkomne til at kontakte os.

Nedenstående er et par citater fra personer der støtter dette tiltag:

Jeg har fisket meget i bl.a. USA og Canada og set hvordan de med stor succes har indført denne type restriktioner til stor glæde for lystfiskerne selv. Jeg er ikke i tvivl om, at det er til vores egen fordel at gøre dette i Danmark og jeg er stolt over lystfiskerne frivilligt går forrest og viser at bæredygtigt lystfiskeri er fremtiden.

–          Gordon P. Henriksen – Projektleder, Fishing Zealand

Rekreativt fiskeri eller lystfiskeri i vore søer har et væsentligt større potentiale end det, der udnyttes i dag. Dette fiskeri har samtidig et betydeligt samfundsøkonomisk potentiale. Mere fiskeri betyder dog samtidig større pres på bestandene og for at undgå at bestandene stresses, er der brug for effektiv forvaltning. Ved ad frivillighedens vej at indføre reguleringer for lystfiskeriet for populære arter af rovfisk er man med til, at sikre et fiskeri som tilgodeser en naturlig størrelsesspredning i fiskebestandene og dermed understøtter en biologisk bæredygtig udnyttelse. Samtidig tilgodeser forslaget den mangfoldighed som lystfiskere repræsenterer, f.eks. både dem, der gerne vil fange en fisk til gryden og dem som vil fange en rekord fisk. Fishing Zealands initiativ har fat i noget helt rigtigt her.

– Christian Skov – Biolog og Lektor, DTU Aqua

Søfiskeriet er en unik ressource, som bør forvaltes ud fra den bedst tilgængelige viden. Dette forslag, som udspringer af et samarbejde med Fishing Zealand, sjællandske søfiskere og forbundet, er baseret på stor faglighed og biologisk viden. Danmarks Sportsfiskerforbund støtter det derfor ubetinget, og vi håber, at alle sportsfiskere over hele landet vil tage godt imod det og i fremtiden få anbefalingerne indarbejdet i fiskeriet. Samtidig kan vi garantere, at vi også fremover vil kæmpe for, at alle andre udøvere af fiskeriet i søerne skal fiske bæredygtigt, ligesom arbejdet med at sikre rent vand og sunde fiskebestande i søerne vil fortsætte.

– Kaare Manniche Ebert, Biolog, Danmarks Sportsfiskerforbund

Siden firserne har jeg været fortaler for et mere bæredygtigt søfiskeri med en øget grad af Catch & Release. I 1995 lancerede jeg i “Sportsfiskeren” idéen om at revidere de traditionelle mindstemål og i stedet overveje de muligheder, der ligger i alternative begrænsningstiltag som fx vinduesmål. Jeg synes derfor det er godt, at Fishing Zealand har taget idéen op – og jeg håber mange foreninger vil bakke op omkring dette.

– Jens Bursell – Chefredaktør, Fisk & Fri

Jeg mener dette er et særdeles fornuftigt tiltag og ser gerne at vores medlemmer lever op til disse anbefalinger. Vi får lov at tage fisk med hjem til gryden, men sikrer fremtidige bestande til glæde for alle. Hvad mere kunne man ønske?

– Allan Riboe – Formand, Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg

Her kan du også læse et blogindlæg af Gordon P. Henriksen om de Bæredygtige Begrænsninger.