Kategorier

Bloggere

Det bedste til en flok norske frænder 

De gæve norske frænder var på fisketrappen ved Tadre Mølle, hvor vi i Grusbanden så tit har været på besøg for at kigge på gydegravninger, ørreder på gydebankerne og i øvrigt undersøgt bestanden ofte gennem bestandsanalyser.

I forrige weekend var jeg ”den sjællandske vært” for en norsk delegation, der skulle på studietur for at se, hvordan vi griber tingene an i Danmark for at sikre vores værdifulde bestande af havørred og laks. 

Baggrunden for besøget var, at der i Norge er sat penge af til ”habitatkortlægning og forslag til tiltag for sjøørret (norsk ord for havørred) i udvalgte vandløb langs Hardangerfjorden” med midler fra Miljødirektoratet. 

Studieturen var en del af projektet, og de 8 deltagere var alle repræsentanter for lokale sportsfiskerforeninger, lodsejerlag, styrelser etc. 

Målet med turen var at få inspiration og viden om, hvordan vi i Danmark har formået at øge vores lakse- og havørredbestande gennem målrettede indsatser fra blandt andet ”de frivillige”.

Derfor lagde jeg meget stor vægt på samarbejdet mellem foreningerne, de frivillige, kommuner og lodsejerne. 

Det er jo netop i denne konsensus, Den sjællandske Grusbande har sin største force. 

Netop dette samskabende element med mange forskellige partnere, synes nordmændene var yderst spændende, og de var meget nysgerrige på, hvordan alle disse initiativer blev koordineret. Hvordan får man skabt det samarbejde, hvem skriver projektbeskrivelser, hvordan ser de ud, hvem skaffer økonomi, myndighedsbehandler osv?

Jeg blev overdynget med spørgsmål, og kunne gudskelov, imødekomme nordmændenes nysgerrighed. Det bedste var dog, at det hele foregik i felten.

De otte nordmænd blev præsenteret for en bred vifte af initiativer, der tilsammen danner den smukkeste ramme omkring Elverdamsåen og de to store vådgøringsprojekter, -Tempelkrogen nord og syd. 

Nedstrøms for det store sandfang ved Elverdamskroen, er der etableret et langt og ualmindeligt flot stryg i forbindelse med Tempelkrogen Syd-projektet. Flot ser det ud.

Jeg begyndte denne episke præsentation ved Tadre Mølle, hvor nordmændene blev præsenteret for fisketrappen udenom møllesøen, og de fik en levende fortælling om vores havørredsafari, bestandsanalyser med bl.a. Grønt Råd fra Lejre Kommune, DN og vores lille demonstration af ørredbestanden for Mette Abildgaard (MF), der netop foregik her ved Tadre Mølle. Dernæst gik turen til Tempelkrogen Syd, hvor nordmændene og jeg vandrede op til sandfanget og fik en snak om netop sandtransporten og den negative indflydelse det har på ørredernes succés på gydebankerne. 

Nedstrøms sandfanget er der nu blevet etableret et langt og meget flot stryg i forbindelse med projekt, -Tempelkrogen Syd, og vi sluttede denne del af med at skue ud over de våde enge og Elverdamsåens nye løb, der slynger sig lystigt afsted fremfor at løbe i en snorlige kanal. Det var også netop her, vi talte om projektbeskrivelser og selve sagsbehandlingen. 

De gæve nordmænd så nogle tilfældige beskrivelser, blandt andet den projektbeskrivelse, der ligger i høring lige nu i Lejre og Holbæk Kommune og handler om udlægning af mange hundrede kubikmeter skjulesten i Elverdamsåen, just på den genslyngede del af Elverdamsåen, hvor vi stod og kiggede på det rislende vand ud over engen.

Jeg lovede at sende dem et par eksempler på, hvordan vi skriver projektbeskrivelser således, at sagsbehandlingen er lettest mulig for kommunerne.

Gydebanken i Truelsbækken, som Grusbanden, TØS og andre frivillige tog hånd om i februar måned i selskab med Lejre og Holbæk Kommuner.

Næste stop på denne ”rejse i tusindfryd”, var på østsiden af Tempelkrogen Nord, hvor Isefjordsstien går det sidste stykke ud mod slusen af Elverdamsåen. Her talte vi naturligvis om den store nyanlagte sø, som lader sig åbenbare, når man passerer på Holbækmotorvejen. 

Nordmændene fik både set ørnesten, overløbet fra søen, og fik hele historien om Grusbandens redningsaktion i efteråret, og vores elektrofiskeri efter de store gydemodne havørreder til Fiskeplejen på Isefjorden. Her dukkede et sjovt spørgsmål op fra de gæve folk i nord: ”Hvor mange penge generer fiskeriet i Isefjorden?” Se det var et godt spørgsmål, som jeg har tænkt mig at følge op på ved lejlighed.

Skarvproblematikken blev også berørt og efterhånden som regn og blæst tiltog i styrke, fandt vi tid til at køre over på den anden side af Tempelkrogen Nord, -nemlig på vestsiden. Her var læ, og nyt mod! Det var for at illustrere, hvordan Truelsbækken er blevet lagt om, og nu er blevet et tilløb til Elverdamsåen fremfor at have sit eget udløb i Tempelkrogen.  Det var også her, Grusbanden har lavet en flot gydebanke i februar i samarbejde med HedeDanmark, Lejre og Holbæk Kommune. 

Nordmændene fik historien om de 40-50 frivillige deltagere fra både Grusbanden, TØS, og alle de øvrige lokale, såvel som ikke lokale, der deltog denne bidende kolde dag i februar, hvor også TV-øst deltog og filmede den fine indsats. Ligeså fortalte jeg om den bunke gydegrus, knapt 15 kubikmeter, der inden længe skal lægges i Truelsbækken, og ligeså om et andet projekt, lidt længere opstrøms, hvor vi også skal i gang i nærmeste fremtid.

Alt i alt fik nordmændene en bred vifte af initiativer, akkompagneret med det bedste af det, vi kan fremvise i vores lille region. Men i virkeligheden kunne vi være taget mange andre steder i FZ-kommunerne, for overalt sker der en hel masse for vores ørredbestande. 

Vi har jo i Grusbanden, allerede lavet mere end hundrede projekter og initiativer til gavn for både Vand- og Fiskeplejen.

Bandeleder, Rune Hylby.