Kategorier

Bloggere

Dialog skaber god løsning ved Tadre Mølle

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFrugtbar dialog mellem Lejre Kommune, Tadre Mølles Venner og Fishing Zealand.

I vinterens løb var jeg ved flere lejligheder ved Taderød Bæk for at kigge på gydende havørreder. Taderød Bæk er et tilløb til Elverdamsåen, og der er 8-9 km fantastisk egnet gydebund for Isefjordens havørreder. Det eneste problem for det lille tilløb er, at blot få hundrede meter opstrøms udløbet i Elverdamsåen, skal havørrederne igennem en fisketrappe, netop ved Tadre Mølle. Tadre Mølle er én af de få overfaldsmøller tilbage i Danmark og naturligvis fredet. Møllen er en del af Roskilde Museum, og drives af Tadre Mølles Venner, der også sikrer, at der er en passende vandstand i møllesøen.

I denne vinter har Tadre Mølles Venner været nødt til at sænke vandstanden i møllesøen, da mosegrise havde undermineret diget omkring møllesøen. Derfor blev vandstanden i opstemningen til fisketrappen også sænket, hvilket resulterede i, at der ved adskillige lejligheder og i lange perioder, ikke var vand nok i trappen til, at fiskene kunne vandre igennem. Mange kilometer gydeegnet vandløbsbund i Taderød Bæk lå derfor ubenyttet hen.

Jeg rettede naturligvis henvendelse til Lejre Kommune, der meget imødekommende og yderst engageret, talte med Tadre Mølles Venner, der midlertidigt slap lidt vand igennem. Men dette var blot en stakket frist, for det gentog sig igennem hele gydeperioden. Derfor mødtes jeg med Lejre Kommune og Tadre Mølles Venner i februar måned for at kigge på løsninger for både møllen og fisketrappen.

Vi aftalte en midlertidig løsning, hvor Tadre Mølles Venner ville lukke af for fødekanalen til Møllesøen i vinterhalvåret, hvor vandstanden var høj og behovet for passage gennem trappen størst. Vi aftalte desuden at mødes igen, da vi gerne ville kigge på en mere permanent løsning med et omløbsstryg i stedet for fisketrappen.

I midten af marts mødtes vi så igen for at kigge på mere stabile løsninger, end den midlertidige. På mødet var Tadre Mølles Venner til stede, foruden Lejre Kommune, Naturstyrelsen, konsulentvirksomheden Niras og jeg, som repræsentant for Fishing Zealand.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet viste sig, at Tadre Mølles Venner havde fundet lidt penge, og en velvillig lokal entreprenør, der havde løst problemerne med møllesøen, idet der var banket en spunsvæg ned i diget, som havde lukket af for utæthederne. Denne foranstaltning gør, at man i fremtiden kan hæve vandstanden hele året i møllesøen, og dermed sikre, at der kommer vand nok igennem fisketrappen, også i havørredernes gydeperiode, og under smoltudtrækket. Dermed er der ikke noget akut behov for at lave et omløbsstryg udenom møllesøen, og fisketrappen.

Men vi var alle enige om, at uagtet denne umiddelbare løsning, vil det på længere sigt være fornuftigt og klart mest miljørigtigt, at etablere et omløbsstryg. Vi drøftede derfor forskellige løsninger, idet det er essentielt, at Elverdamsåens fine og livskraftige ørredbestand, har tilstrækkelig egnet gydebund at benytte under vinterens gydning. Lejre Kommune vil derfor undersøge forskellige muligheder inden sommerferien, således at vi på lidt længere sigt, kan få lavet et omløbsstryg.

På vegne af Fishing Zealand, er jeg meget glad for forløbet af denne lidt vanskelige problemstilling, da både kulturminder, og krav til faunapassage er blevet løst gennem en meget frugtbar dialog mellem Lejre Kommune, Tadre Mølles Venner og Fishing Zealand.

Vi vil naturligvis give en hjælpende hånd, både i forbindelse med projekteringen af omløbsstryget, og siden etableringen af det, når den tid forhåbentlig kommer.

Rune Hylby, Fishing Zealand.