Kategorier

Bloggere

FZ og Vordingborg skaber gydesøer til brakvandsaborrer

2015.06. Røstofe søerne (17)

Vordingborg Kommune har netop afsluttet etableringen af to nye søer, som bl.a. skal fungere som gydeområder for Mern Å-systemets brakvandsaborrer. Søerne er nogle af de første brikker i Vordingborg Kommune og Fishing Zealands arbejde med at styrke bestandene af brakvandsaborrer og brakvandsgedder i det sydsjællandske.

IMG_5068
Vordingborg og Fishing Zealand arbejder sammen om adskillige tiltag i brakvandet. Dette billede er fra et møde i efteråret med repræsentanter fra lokale lystfiskere, DSF, DTU Aqua og Vordingborg Kommune om indsatsen med gydeområder for rovfisk i brakvandet. Disse samarbejdspartnere og flere arbejder også aktivt fremadrettet med bl.a. “geddefabrikker”.

Ideen om at etablere to søer på tilsammen 8000 m2 i tilknytning til Mern Å-systemet opstod i forbindelse med et lodsejermøde omkring vandløbsrestaurering i området. En landmand havde 2 ha. jord op og ned af vandløbet, som lå så lavt, at der var meget dårlig dyrkningssikkerhed. Han ville derfor hellere øge naturindholdet i området og tilkendegav, at han gerne stillede området til rådighed for etableringen af f.eks. søer. Så den endelige aftale blev, at der i området skulle etableres 2 mindre lavvandede paddesøer samt to større og dybere søer.

Brakvandsaborrerne tilknyttet Mern Å-systemet mangler i dag i høj grad søer og mosehuller, som de kan bruge til at overvintre i og ikke mindst som gydeområder. Brakvandsaborrerne her i landsdelen har tidligere nydt godt af den tørvegravning, som foregik i forbindelse med verdenskrigene. Tørvegravningen var med til at skabe mindre småsøer langs vandløbene: Småsøer og mosehuller, der som oftest via en lille kanal var forbundet til vandløbet, hvilket må formodes at have givet brakvandsaborrerne og ikke mindst deres æg og yngel ideelle forhold. Mange af de søer er i dag tilgroet og forbindelsen til vandløbet forsvundet. Eller også er de så næringsbelastede, at der opstår iltssvind ved islægning eller dårlige forhold for æg og yngel.

IMG_5075
Denne lille kanal går fra et vandløb ind til en af de etablerede gydesøer og her Fishing Zealand, DSF, og DTU Aqua ude at besigtige den.

Allerede om efteråret trækker en del brakvandsaborrer ind i Mern Å-systemet – formentligt for at overvintre, og så kan de ses trække rundt helt ude i de små vandløbsspidser, hvor der er så lidt vand, at ryggen stikker op over vandet. Så lavt vand er på ingen måder ideelt for store aborrer, og ofte ender rejsen også her, fordi fiskehejrene har alt for let spil. Flere steder er der etableret sandfang på vandløbene og i mangel på bedre, overvintrer mange brakvandsaborrer ofte tæt pakket i disse sandfang. En del af disse fisk gyder det følgende forår i de lavandede vandløb, hvor rigtig mange af ægstrengene ender på bunden og dermed går til.

Undervandsvegetation i de nyetablerede søer når ikke at udvikle sig, inden brakvandsaborrerne skal til gyde her i foråret, så det er planen at udlægge grenbunker, som aborrerne kan hænge deres ægstrenge op på. På den måde er det også let at registrere, om aborrerne har fundet ind i søerne.

Når Vordingborg Kommune skaber søer, som tilgodeser brakvandsaborrerne, skabes samtidigt noget, som har en masse positive synergieffekter og værdier.

Nærværende projekt har skabt nye samfundsværdier såsom:

  • 2 større søer med fisk/faunapassage til vandløbssystemet skaber afgørende gydeområder for brakvandsaborre og derved grundlag for disse fiskebestande og det rekreative fiskeri i store kystområder
  • Understøtter vækst og naturplejeånd
  • Skaber opvækstområder for den truede europæiske ål
  • Søernes evne til at udgøre en vandbuffer fremmer vandsystemets robusthed i forhold til oversvømmelse/udtørring
  • 2 mindre paddesøer indgår i Vordingborg Kommunes strategi om udvidelse af løvfrøens yngle- og spredningsmuligheder
  • Udgør erstatningsvandhuller for sløjfede gadekær
  • Græssede enge fremmer den vilde botanik og sikrer rastepladser for gæs og engfugle

Jeg ser frem til at arbejde med flere projekter af denne art.

Jimmi