Om Grusbanden

 

Overalt på Sjælland er der et meget stort frivilligt engagement i forhold til at forbedre miljøet i vandløbene. Det gælder både sportsfiskerforeninger og andre engagerede lystfiskere, som har været med til at sikre et mere varieret dyreliv i åer og bække; noget der især kommer de vilde ørreder til gavn. Og det er denne frivillige indsats, der er så uhyre vigtig for at fastholde og forbedre det gode havørredfiskeri langs de sjællandske kyster.

DSC_0389Der skal støttes op omkring det frivillige engagement således, at den viden og erfaring foreningerne og de øvrige frivillige repræsenterer sikrer, at der fortsat vil kunne være sunde ørredbestande i vandløbene fremover.

En fælles målrettet indsats er helt afgørende for, at ørrederne kan gennemføre deres livscyklus, idet mange potentielt gode ørredvandløb mangler variation med skjulesteder og gydegrus. Derfor er den sjællandske grusbande etableret, og den skal bidrage til samarbejdet mellem de frivillige, kommunerne og lodsejerne for yderligere at sætte fart på vand- og fiskeplejen.

Grusbanden, med fundament i Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand, er en inspirerende og støttende platform for det netværk, der er nødvendigt for at skabe gode miljømæssige forbedringer, både på det organisatoriske plan og det praktiske.

150425_Ørred Patruljen_20

Formål
Grusbandens formål er at intensivere vand- og fiskeplejearbejdet på Sjælland og Øerne. Fokus er lagt på arten ørred og primært dens havvandrende form: havørreden.

Indsatsen har fokus på at imødegå de faktorer i ferskvand, der begrænser de vilde havørreders mulighed for at gennemføre deres livscyklus.

Finansiering
Den Sjællandske Grusbande er fortrinsvist finansieret af Fishing Zealand med over 80%, mens det resterende del er finansieret af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Indhold
Grusbanden er et netværk af frivillige, en fælles platform, der arbejder med vand- og fiskepleje i samarbejde med kommuner og lodsejere på Sjælland og Øerne om vand- og fiskeplejeprojekter.

Grusbanden tilbyder rådgivning og giver inspiration til alle lystfiskere og andre naturinteressenter med interesse for vandløbene, fiskebestandene og naturen.

Grusbanden gennemfører vand- og fiskeplejeprojekter på Sjælland og Øerne, således at indsatsen for større og sundere ørredbestande er mere målrettet – og ikke mindst mere synlig.

Organisering
Den Sjællandske Grusbande er en paraplyorganisation for alle de frivillige kræfter, der arbejder med vand- og fiskepleje på Sjælland og Øerne. Grusbanden er en platform for foreninger, og øvrige frivillige i et fællesskab, som i samarbejde med kommuner og lodsejere tager initiativ til og gennemfører vand- og fiskeplejeprojekter, der har til formål at ophjælpe de vilde ørredbestande.

Organisering - GrusbandenGrusbanden er ledet af en ”Bandeleder”, der sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund varetager den daglige ledelse og drift. Bandelederens primære fokus skal lægges i kommunerne i Fishing Zealand. Danmarks Sportsfiskerforbunds ressourcer allokeres primært til indsatsen i kommuner uden for Fishing Zealand.

Initiativet til konkret vand- og fiskepleje sker i tæt samarbejde med foreninger og øvrige frivillige med erfaring og kompetencer inden for vandløbsrestaurering og fiskepleje.

Grusbanden består yderligere af et stort netværk af frivillige, der efter eget valg får mulighed for at engagere sig i vand- og fiskepleje i de allerede eksisterende seks oplandsgrupper – se figur 1.

Kontakt
Alle kan melde sig til aktiviteter, nyhedsbreve og fællesskabet i almindelighed via Fishing Zealands hjemmeside eller via Grusbandens Facebook-side.

Du kan også kontakte Grusbanden gennem Bandeleder, Rune Hylby, på telefon 2536 4280, eller via mail: hylby@mail.dk