Kategorier

Bloggere

Fødevareminister vil beskytte brakvandsgedderne

G_geddeBrakvandsgedderne i det sydsjællandske skal beskyttes, og garnfiskeri og hjemtagning af gedder vil blive forbudt i flere områder, mens lystfiskeri og bæredygtigt lystfisketurisme skal prioriteres i det sydsjællandske!

Fødevareminister Dan Jørgensen har netop fremlagt første del af sine visioner for det rekreative fiskeri i Danmark, og der er masser af godt nyt. I brakvandet har fødevareministeren planer om et forbud mod hjemtagning af brakvandsgedder i en femårig periode i deres vigtigste gyde- og opvækstområder: Stege Nor, Fanefjorden, Jungshoved Nor og hele Præstø Fjord! Begrænsninger gælder både erhvervs-, fritidsfiskere samt os lystfiskere – men bæredygtigt Catch & Release fiskeri efter gedderne skal fortsat tillades. Yderligere foreslår han et forbud mod fiskeri med nedgarn i den periode af året, hvor gedderne trækker til og fra de formodede gydepladser i de nævnte områder. Det er en fantastisk nyhed: Fantastisk for geddebestandene, for lystfiskerne og for lokalsamfundet.

“Det populærere geddefiskeri på Sydsjælland og Møn kan se frem til at kunne få gedderne i fred, hvilket har været et brændende ønske blandt lystfiskerne i ind- og udland,” siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Visionerne indeholder bl.a. også gode nyheder om større fokus på vandpleje, øget kontrol med det rekreative fiskeri og ulovlige garn, beskyttelse af rev og nye aftaler i stil med ”Odense Fjord Modellen” ved Bornholm, Norsminde Fjord og Nybøl Nor. Der vil i det nye Hav- og Fiskerifondsprogram blive prioriteret øgede midler til vandløbsrestaurering til gavn for vandmiljøet og selvreproducerende fiskebestande. De nye bekendtgørelser, som skal danne lovgrundlaget for visionerne, kommer i høring i løbet af nogle måneder og forventes implementeret i første halvdel af 2015. Fødevareministeren samlede visioner kan læses her. Vision for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri-samlet

”En ny forvaltning af geddefiskeriet er et godt eksempel på at vækst, bestandspleje og bæredygtighed kan gå hånd i hånd”, udtaler fødevareministeren. Begrundelsen for den nye bekendtgørelse vedr. brakvandsgedderne er i høj grad den høje socioøkonomiske værdi, som brakvandsgedderne har for os lystfiskere og for lystfiskerturisme. Tidligere har regulering af fiskebestande i forhold til lystfiskeri stort set været baseret på biologiske forhold. I de seneste par år er man dog i højere grad begyndt at tage hensyn til socioøkonomiske argumenter og til den værdi, lystfiskeri og lystfisketurisme skaber for lokalsamfundene. De socioøkonomiske argumenter bruges flittigt af bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand, både i den offentlige debat såvel som de steder, hvor vi har mulighed for at gøre vores indflydelse gældende politisk. Nedenstående er lidt om, hvordan vi har sat fokus på værdien i brakvandsgedderne. De nye udmeldinger tyder på argumentationsmetoden fra bl.a. FZ og DSF har virket, og dette har vi alle god grund til at være stolte af.

Brakvandet har været et af DSF's fokuspunkter på det seneste, og var blandt de visioner de præsenterede på fødevareministerens konference i Vejle.
Brakvandet er et af DSF’s fokusområder, og var blandt de visioner de præsenterede på fødevareministerens konference i Vejle.

I maj 2013 bad jeg selv seniorforsker ved DTU Aqua, Christian Skov, om at lave en socioøkonomisk beregning på ”kiloprisen” på gedder fanget af lystfiskere, resultater som jeg offentliggjorde på min egen blog, megalops.dk. DTU-Aqua nåede frem til en værdi af over 1200 kr. per kilo gedde! Siden er resultatet af disse beregninger blevet brugt i flere sammenhænge. Det er bl.a. gengivet på fishingzealand.dk, i Miljø og Vandpleje, artikler i Sportsfiskeren, lokalaviser, i Børsen, samt i radio- og tv-programmer – bl.a. Nak & Æd på DR2 og senest på Wilhjelm konferencen her i november. Samtidig har Fishing Zealand sat yderligere fokus på brakvandsgedderne i andre tv-programmer , fx King Fishers på National Geographic Channel, Fangstgaranti på TV Midtvest samt i adskillige artikler i udenlandske medier. Dansk Brakvands Cup har to år i træk været en stor succes, med international omtale. Gedderne i brakvandet var også et af emnerne, der blev fremhævet, da både Fishing Zealand og DSF var på podiet til fødevareministerens egen konference i Vejle d. 6. sept., og netop forslaget om hjemtagningsforbud i de fire zoner var blandt de visioner, som DSF har præsenteret ministeren for, om som han tydeligvis har lyttet til.

Den nuværende geddebestand er kun en brøkdel af hvad den har været - og der er potentiale for et langt langt bedre fiskeri. (Kilde: DTU Aqua, Lene Jacobsen)
Den nuværende geddebestand er kun en brøkdel af hvad den har været – og der er potentiale for et langt langt bedre fiskeri. (Kilde: DTU Aqua, Lene Jacobsen)

Der er stadig meget arbejde, der skal gøres, før bestandene er oppe på historiske dimensioner (som kan være 30 til 40 gange så mange fisk end i dag fordelt over et meget stort område). Fishing Zealand arbejder fortsat mod dette mål, og brakvandsgedderne var således også et af workshop-emnerne på Fishing Zealands konference i Præstø d. 12. nov. Her kunne Jimmi Spur Olsen, biologi i Vordingborg Kommune og medlem af FZ-projektgruppen, bl.a. fortælle om arbejdet med en ny rapport, der skal kortlægge gyde- og opvækstområderne for brakvandsgedder og aborrer, og om planer for at etablere vådområder, som skal fungere som overvintrings- og gydeområder for fiskebestandene. Dette arbejde er bl.a. inspireret af de svenske “geddefabrikker”, som øger populationen af brakvandsgedder markant. Du kan se en lille film om geddefabrikkerne her:

Derudover arbejder Fishing Zealand på formidling af regler og etik omkring geddefiskeriet for at sikre, at alle lystfiskere dyrker fiskeriet på en bæredygtig og forsvarlig måde. Dette er også helt i tråd med fødevareministerens visioner, som anbefaler at vi skal ”øge oplysningsindsatsen om, hvordan fiskene behandles så skånsomt som muligt.” og at ” Lystfiskeri skal foregå på en måde, så fisken får færrest mulige skader og kan leve et ordentligt liv, når den bliver sat ud igen.”

Den øgede fokus på gedderne har til dels resulteret i, at der er flere lystfiskere i brakvandsområdet, og nogle kan måske føle, at ”deres” plads bliver ”overrendt”. Fødevareministerens nye visioner viser dog, at den øgede fokus på brakvandet har ført til beskyttelse af geddebestandene – bl.a. til glæde for os lystfiskere.

Der er stadig rigeligt at arbejde videre med, men den nye beskyttelse af brakvandsgedderne er en kæmpe sejr – og faktisk ikke kun for brakvandsgedderne. Ved at arbejde videre og gøre dette til eksempel på en succes i det sydsjællandske kan vi vise politikerne og beslutningstagerne, at bedre vilkår for lystfiskeri bør prioriteres mange flere steder.

Herfra skal lyde en KÆMPESTOR TAK til alle, der har hjulpet til med at trække lystfiskeriet efter brakvandsgedderne i den rigtige og bæredygtige retning. Vi gjorde det! – og vi kæmper fortsat videre.