Kategorier

Bloggere

Tudetosset vadområdeprojekt

Tudetosset vadområdeprojekt

Etablering af vådområder har gennem de seneste 15 år været anvendt som virkemiddel til fjernelse af udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. DTU Aqua har nu samlet resultaterne af en række fiskeundersøgelser på hjemmesiden www.fiskepleje.dk sammen med fire video­film om vådområder og deres effekt på de vilde ørredbestande. I en artikel i dette nummer af Sportsfiskeren redegør fiskeplejekonsulent Jan Nielsen DTU Aqua for de væsentligste pointer – se mere på side 8 i Sportsfiskeren 2.

Som det fremgår af artiklen, kan etablering af unaturlige vådområder som sødannelser i vandløb have katastrofale følger for vandløbenes ørredbestande. Årslev Engsø og Egå Eng­sø ved Aarhus er konkrete eksempler på, hvor galt det kan gå. Omvendt viser et vådområdeprojekt i Vejle ådal, at man godt kan lave vådområder uden smolttab. Og i Omme Å er der er kommet langt flere fisk og en god na­turtilstand, efter at åen blev genslynget og oversvømmer ådalen i perio­der med meget vand i åen.

Nu burde det jo være almindelig sund fornuft, at DTU Aquas omfattende faglige viden naturligvis bør inddrages ved planlægning af nye vådområdeprojekter. Men sådan er det desværre ikke. Aktuelt har Slagelse Kommune gennem længere tid arbejdet på et vådområdeprojekt omkring udløbet af Tude Å. DTU Aqua har i den forbindelse vurderet, at projektet er udformet, så det vil medføre store tab af ørredsmolt fra Tude Å-systemet, der i forvejen har en sårbar ørredbestand.

Det har DTU Aqua været i dialog med kommunen om siden foråret 2013. I Slagelse Kommune er man imidlertid fuldstændig resistente – både i forhold til DTU Aquas faglige rådgivning og i forhold til de høringssvar, som DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund og de lokale lystfiskerforeninger har afgivet ved en høring om projektet i efteråret. I en hvidbog, hvor kommunen kommenterer høringssvarene, afvises alle faglige vurderinger vedrørende projektets alvorlige konsekvenser for Tude Å-systemet ørredbestand med henvisning til, at man selv ved bedre.

Det er ikke alene tude tosset. Det er også en hån mod de mange lystfiskere, der har brugt tusindvis af frivillige arbejdstimer på fiskepleje og vandløbsrestaurering i Tude Å-systemet. Samtidig vil et projekt, der på den måde forringer ørredbestanden og dermed miljøtilstanden i Tude Å-systemet, være i direkte modstrid med miljømålslovens bestemmelse om, at miljøtilstanden ikke må forringes. Endvidere vil det være i modstrid med miljømålene i næste generation af vandplaner, hvor fiskefaunaen bliver en del af målet om god økologisk tilstand.