Kategorier

Bloggere

Flere kilometer ørredvand passabelt!

Jan Larsen og Lars Høpfner brugte tre værdifulde timer på at fjerne blandt andet denne impassable spærring i Ellerenden. En halv meter grene og blade kittet sammen mellem sten og stammer, som ikke ville have været mulig at passere for de gydevandrende havørreder på vej opstrøms.

Hvis jeg kun havde ét virkemiddel til forbedring af ørredvandløb, ville jeg absolut pege på fjernelse af spærringer, som det vigtigste af dem alle. Derfor er fri passage også den vigtigste indsats, for at bevare og forøge de vilde ørredbestande rundt omkring i vores region.

Særligt i skovvandløb, hvor selv små spærringer kan udgøre en særlig barriere for optræk af gydemodne havørreder. Men netop denne indsats, bliver ofte forsømt.

Med skam må jeg også selv erkende, at jeg på denne tid af året er mere optaget af gydningen på gydebankerne og afslutning af årets sidste projekter. Ikke desto mindre er fjernelse af spærringer og dermed sikring af passage én af de indsatser, vi i den kommende måned vil prioritere i takt med, at gydningen og dermed opgangen af ørreder topper.

Det er netop ørrederne på vej opstrøms til gydestrækningerne, der vil være i fokus. Der er nemlig en rimelig analogi i antallet af ”frie kilometer” vandløb og den produktion af ørreder, vandløbet i sidste ende kaster af sig. Jo flere kilometer yngel- og opvækstvandløb, des større produktion. Hvis de øvrige forhold i øvrigt er til det, -variation, gydesubstrat, skjul, etc.

I Ellerenden, der løber ud i Tempelkrogen, -blot en spytklat syd for Munkholmbroen, er forholdene helt sublime, og det lille vandløb kan producere en stor mængde ørredsmolt til Isefjorden. Derfor har vi i en meget lang årrække haft særlig fokus på dette lille private vandløb, og har hvert eneste år sikret passage til de fine gydestrækninger.

Således også i år, hvor Jan Larsen og Lars Høpfner, begge medlemmer af Arbejdsgruppen i Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) og i øvrigt også ivrige medlemmer af Den sjællandske Grusbande, for en uge siden gik Ellerenden igennem for at sikre passage.

Lars Høpfner ved én af de øvrige spærringer, som de ved fælles hjælp fik bugt med. Lige så fantastisk dødt ved, sten, stammer, rødder etc. er for et velfungerende gyde- og opvækstvandløb for ørreder, ligeså destruktivt kan det tage sig ud, når samme døde ved, stammer og sten hindrer passage opstrøms.

Forinden havde jeg aftalt med Johan Scheel fra Ryegaard og Trudsholm Godser, at de to engagerede TØS’er gik vandløbet igennem fra Munkholmbroen og til Elverdamsvej, en kilometer opstrøms udløbet. Det er nemlig ikke tilladt, at vandre rundt i naturen langs vandløbene uden tilladelse fra enten kommune eller lodsejere.

Vores samarbejde med Johan har fungeret fantastisk igennem årene, og derfor var der heller ingen problemer i det.

Jan og Lars kiggede først på mundingen af Ellerenden, som tidligere har voldt visse problemer i form af tagrør, der har lukket mere eller mindre for passagen over ”havstokken”. I år så det ikke ud til, det ville skabe problemer.

Heller ikke den tidligere Møllesø, hvor der for år tilbage var et sumpet og meget svært passabelt stykke af Ellerenden, så ud til at skabe problemer. Det var her, vi gravede et mindre stykke af åen i et slynget forløb gennem sumpen. Siden har åen fundet sit leje og har nu gravet sig en halv meter ned i sumpen og løber rislende mod udløbet ved Munkholmbroen. En sand solstrålehistorie!

Dernæst gik de opstrøms, -op igennem slugten i østlig retning. Her løber Ellerenden som et fantastisk flot skovvandløb, med masser af variation, dødt ved og med et stort fald, hvor store sten, gydegrus og nedfaldne grene danner rammen om et vandløb med tusindvis af standpladser.

Men netop det døde ved, nedfaldne grene og ditto blade i efterårsmånederne, kan have fatale konsekvenser for den frie passage, og det var præcis det, Jan og Lars ville sikre, -fri passage.

Udløbet af Ellerenden ser ikke passabel ud, men almindeligt tidevand sikrer, at når det er højvande i Fjorden, kan ørrederne vandre op i Ellerenden.

Da jeg talte med Jan Larsen allerede samme eftermiddag fortalte han, at der havde været snesevis af mindre spærringer i form af grene og blade på tværs af vandløbet. Særligt én spærring var særlig impassabel.

Det var først en samling grene og dernæst en masse blade, der havde skabt en mur på en halv meters penge. Fuldstændig spærrende.

Lars og Jan brugte tre meget værdifulde timer i Ellerenden tirsdag formiddag i sidste uge og fik dermed fjernet alle de mindre, såvel som større spærringer således, at ørrederne i den kommende tid kan vandre langt op i Ellerenden og dermed sikre en stor produktion af ørredsmolt i det kommende år.

Jeg er dybt taknemmelig over deres indsats, og vi lystfiskere, der ynder at fiske i Isefjorden, bør sende de to TØS’er en prisværdig tanke i ”aftenbønnen”.

Jan og Lars har sikret flere kilometer ørredvandløb!

Af hjertet tak for jeres indsats.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

 

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

For år tilbage var denne del af Ellerenden kun passabel ved ekstreme nedbørsmængder. Grusbanden og TØS gravede derfor et slynget forløb igennem en tørlagt, men dog stadig voldsomt sumpet møllesø, hvorefter åen har klaret resten selv. Ellerenden har gravet sig en halv meter ned i sumpen, som nu er drænet af samme årsag og vandet risler nu lystigt afsted.