Kategorier

Bloggere

Rapporten om gedde-engen ved Fladså er nu på gaden

Jeg beskrev i et tidligere blog-indlæg de foreløbige resultater af Næstved Kommunes arbejde med en gedde-eng på 2,8 ha ved Fladsåen. Nu har jeg samlet erfaringerne, resultaterne og ikke mindst perspektiverne i en rapport.

 

Yngelrusen i afløbet tømmes.

Arbejdet blev større end forventet
Vi måtte se i øjnene, at det praktiske arbejde med fangst af modergedder blev meget stort – ikke mindst da vi fik en stor flom i åen i april. Herefter fulgte en ekstremt tør og varm periode, hvor det var nødvendigt at lukke afløbet fra gedde-engen i en måned for at forhindre kritisk lav vandstand. Uden stor hjælp af frivillige fra bl.a. Fladså Sportsfiskerforening havde det ikke været muligt at gennemføre projektet.

Palle elfisker efter geddeyngel – noget der dog har vist sig yderst vanskelig.

Det lykkedes dog efter en ihærdig indsats med fælder og el-fiskeri at fange og overføre 7 store gedder (4 hunner og 3 hanner) til engen. Ved at sammenholde resultaterne med andre undersøgelser i området, så ser det ud til, at opgang og gydning hovedsageligt finder sted fra slutningen af marts til slutningen af april ved en vandtemperatur på omkring 8 grader C, hvilket betyder at vi fremover kan forkorte fiskeperioden.

Succes – men geddebestanden er kritisk lille
Men vi fandt også ud af, at gydebestanden nu er så lille, at den langt fra er tilstrækkelig til at sikre en genetisk varieret og sund bestand, uden indavl og tab af genetisk variation. Det er derfor meget vigtigt, at den hurtigt kommer op på et større antal med bidrag fra så mange moderfisk som muligt. Og desværre er situationen den samme i en række andre vandløb, som vi har data fra. Kort sagt så er der faktisk opgang af gedder i en række vandløb, men de er meget få.

For at holde vandstanden i geddeengen under tørken, var vi nødt til at lukke afløbet indtil ca. en måned efter, at ynglen var klækket og begyndt at svømme. Herefter åbnede vi igen og straks startede en udvandring af store geddeunger, som på bare en måned havde haft en enorm vækst fra ca. 1,5 cm til op til 11 cm. Nedvandringen fulgte vi i en spærrende fælde i afløbet og den fandt sted i ugen efter afløbet blev åbent igen indtil gedde-engen var tømt for vand. Der blev fanget i alt 1.266 stk. (452 stk. pr. ha), hvilket undervurderer, da fælden kun var opsat i de perioder, hvor vi formodede, at udvandringen var størst.

Vi kunne knapt nok få armene ned, da vi så de mange store geddeunger på vej til Karrebæk Fjord, men de sank dog noget, da jeg sammenlignede med resultater fra svenske gedde-enge, hvor der er målt helt op til 33.000 stk. pr. ha. Det er voldsomt mange og betyder, at potentialet fra vores gedde-eng er knapt 100.000 stk. Antallet havde sikkert været større, hvis geddeynglen havde haft mulighed for at udvandre tidligere, idet svenskerne har fundet ud af, at udvandringen starter umiddelbart efter at ynglen er klar til at svømme og finder sted i de første uger, hvor ynglen blot er få centimeter. Det kunne de jo ikke hos os, fordi vi var nødt til at lukke afløbet i en måned pga. tørken. Denne vigtige erfaring medtages ved et nyt forsøg.

Store geddeunger på vej til Karrebæk fjord.

Vi vurderer dog, at et antal store geddeyngel på mindst 1.260 stk. vil give et værdifuldt bidrag til geddebestanden i Karrebæk Fjord og Fladsåen, og de første kønsmodne fisk forventes at vende tilbage til gedde-engen på deres første gydning i foråret 2025 – 2026.

Indsatser i 2024
Gedde-engen er nu blevet forbedret og har fået et nyt afløb og Næstved Kommune satser på at arbejde videre med projektet i 2024.

I forbindelse med projektet tog vi vævsprøver til DTU Aqua, som laver DNA undersøgelser for bl.a. at undersøge, om gedderne er opdelt i lokale, genetisk unikke bestande med hver deres særpræg, ligesom vi kender det hos havørred og laks. Det har bl.a. stor betydning for forvaltningen og et muligt kommende avlsarbejde. Yderligere er der tanker om, at DTU Aqua måske vil samarbejde med Næstved om en undersøgelse af omfanget af skarvernes predation på unge gedder ved at pit-mærke geddeunger fra engen til foråret.

Rapporten kan ses her.

Peter W. Henriksen