Kategorier

Bloggere

Guldborgsund viser vejen for undersøgelser af brakke rovfisk med enkle redskaber og frivillig hjælp

P4140284
Mundingsfiskeri med ruser er en effektiv metode til at lave analyser af vandrende brakvandsfisk.

Guldborgsund Kommune har netop afsluttet en mindre pilotundersøgelse i Frejlev og Fribrødre Å, hvor målet var været at afprøve forskellige typer af fælder, som er egnede til at lokaliseres brakvandsgedder og aborrer på opgang til ferske gydepladser. Peter Henriksen (Limno Consult) var projektleder og idemand til fælderne. Fælderne blev passet af Peter, personale fra kommunen og ikke mindst af frivillige fra Nykøbing F. Sportsfiskerforening. Inddragelse af lokale frivillige er ofte en forudsætning for at gennemføre den type meget ressourcekrævende undersøgelser.

Brakvandsgedden har været vidt udbredt i kommunens brakvand tidligere, men er gået markant tilbage til en bestand, der formodentligt er på nippet til at forsvinde helt. I forbindelse med de indsatser, der er på vej, er det vigtigt at udvikle metoder til at opspore gydestederne. Dette for at kunne målrette indsatserne de rigtige steder hen. Desuden vil det være vigtigt at kunne overvåge udviklingen hos bestandene i de kommende år. Herunder at kunne måle, hvor meget yngel der produceres.

6
I begge åer også fanget en del meget fine brakvandsaborre op til 2,4 kg

Undersøgelsen gav masser af viden om de bedste fældetyper og der blev fanget flere store gydemodne og udlegede gedder i Fribrødre Å på Falster. De kom formodentligt fra de brakvandsstammer, der lever ud for Stubbekøbing. Frejlev Å havde ingen opgående gedder i perioden, men der blev set nedvandrende geddeyngel, som stammede fra en tidligere opgang og/eller en stationær bestand i moseområder opstrøms. Yderligere blev der i begge åer også fanget en del meget fine brakvandsaborre op til 2,4 kg. At finde disse var ikke en overraskelse, da områderne huser mange flotte aborrer, der trods et stadigt stort fiskepres, stadig klare sig godt omkring det meste af Lolland og Falster.

Som et kuriosum blev der fanget en række andre arter. F.eks. ørredsmolt og sortmundet kutling i massevis i Frejlev Å.

P4140266
Som et kuriosum blev der fanget en række andre arter. F.eks. ørredsmolt og sortmundet kutling i massevis i Frejlev Å.

Pilotprojektet kom ret sent i gang i forhold til gydetiden, men gav vigtig viden om effektive og skånsomme fældetyper, som det er praktisk muligt at håndtere både for professionelle og frivillige hjælpere. Hermed er vi klar til evt. at kunne folde en større undersøgelse ud til næste forår. Den skal vise hvilke vande, der har betydning som yngelsteder. Herved kan indsatserne målrettes de steder hen, hvor der fås mest for pengene. Vi håber i den forbindelse, at der er frivillige, som vil hjælpe til med tømning af fælderne rundt omkring i regionen.

Limno Consult udarbejder en rapport over undersøgelsen, hvori data vil analyseres. Rapporten vil blive offentliggjort på Fishing Zealands hjemmeside på et senere tidspunkt.

Fishing Zealand kommunerne Næstved, Vordingborg og Guldborgsund, samt DTU Aqua, NIRAS, Limno Consult samt indtil flere frivillige, arbejder i fællesskab på, at skabe en fornuftig forvaltningsstrategi omkring brakvandsaborre og -gedde.

Undersøgelsen her var første skridt i denne langsigtede plan, hvor kommunerne og Fishing Zealand, vil søge midler til at etablere egnede gydepladser og højproduktive ”Geddefabrikker”.

Vi er stadig på udkig efter brakvandsgedder i Guldborgsund Kommune. Derfor må du meget gerne indmelde observationer eller fangster omkring kommunen, skulle der dukke en gedde op i det salte vand!

Fangstrapporter skal bruges til at afsøge potentielle områder til geddefabrikker eller andre tiltag i kommunen og kan meldes ind til undertegnede på: skla@guldborgsund.dk