Kategorier

Bloggere

Stort potentiale for produktion af havørred i Langvad Å

Udpumpningsanlægget i Bregnetved Å sikrer vand i tørre perioder.

Vi har ofte undret os over, at der er en ret lille tæthed af ørredyngel i Langvad Å systemet. Det kan skyldes, at der lægges for få æg, eller at miljøforholdene er for dårlige? Derfor udførte vi sidste forår et forsøg, hvor vi udsatte ørredyngel i optimale tætheder overalt i de mange små fine åer for at efterligne en stor gydning. I efteråret el-fiskede vi så for at vurdere, hvor mange der havde overlevet, og som ville kunne bidrage med udvandrende smolt. Jeg udførte undersøgelsen for Roskilde og Lejre Kommuner i samarbejde med Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord. Se evt. omtalen af opstarten.

Flere gange så mange ½ års ørreder

Og resultaterne var faktisk overraskende gode sammenlignet med en række bestandsundersøgelser igennem årene. Det viste sig, at der nu var ½ års ørreder på 20 ud af 22 lokaliteter og også på steder, hvor vi hidtil ikke havde set ørred. Gennemsnitligt var der flere gange så mange ½ års fisk sammenlignet med tidligere undersøgelser, og tæthederne var så store, at der var opfyldelse- eller næsten opfyldelse af fiskemålet på halvdelen af stationerne. Resultaterne skal desuden ses i lyset af, at sommeren 2020 var ret tør og dermed svær for nogle af åerne, som er påvirkede af vandindvinding. I den forbindelse var det interessant, at der var stor succes med et anlæg i Bregnetved Å, som i tørre perioder pumper grundvand ud i åen som kompensation for den mangel på vand, der ellers ville være pga. vandindvinding. Opstrøms pumpeanlægget var der ingen vandføring, mens der nedstrøms var en god vandføring og masser af ½ års ørreder. Så summa summarum så tyder alt på, at de tynde bestande skyldes, at gydebestanden er for lille til at lægge tilstrækkeligt med æg.

Der var masser af yngel i Langvad Å som disse.

Stort potentiale for smolt

Jeg vurderer, at der kan blive en smoltudvandring på omkring 20 stk. pr. 100 m2 med de fundne tætheder, hvilket er et højt tal sammenholdt med data fra en lang række smoltundersøgelser, jeg har lavet igennem årene i andre vandløb. Det svarer til i alt omkring 7.400 stk. smolt hvert år fra Langvad Å systemet, hvilket placerer systemet blandt de mest produktive på Sjælland.

De store spørgsmål

Det store spørgsmål er så, om de mange smolt overlever turen igennem Kattingesøerne. Det gør de kun i meget begrænset omfang lige nu. Men der etableres et nyt naturligt afløb fra St. Kattinge Sø i år (evt. til næste år), som muliggør en større overlevelse. Jeg har i rapporten beregnet, at der skal en smoltoverlevelse til på omkring 50 % for at sikre en tilstrækkelig gydebestand og dermed æg nok. Det forudsætter, at flere forhold er på plads herunder ikke mindst, at overlevelsen i Roskilde Fjord er god, hvilket den nye fiskeribekendtgørelse forventes at bidrage til.

Skal kommunerne helt i mål er en fortsat restaurering og miljøvenlig vedligeholdelse nødvendig og det arbejde er godt i gang. Om det lykkes, vil de kommende år vise.

Se rapporten her.

Peter W. Henriksen