Kategorier

Bloggere

Nye tiltag fra FZ for brakvandsbestandene

FullSizeRender

Små velnærede geddeunger fra én af de svenske geddefabrikker. Foto: Nils Ljunggren
Små velnærede geddeunger fra én af de svenske geddefabrikker. Foto: Nils Ljunggren

Geddebestandene i brakvandet er kun en brøkdel af hvad den tidligere har været, men mange ting går den rigtige vej, og aldrig har emnet haft så meget fokus. Svenskernes erfaringer med de såkaldte ”geddefabrikker” viser, at disse områder har meget stor betydning for geddebestandene og for fiskeriet, og ved hjælp af lignende tiltag vil der være muligheder for at mangedoble den nuværende bestand i Sydsjælland og genoprette tidligere dages udbredelse af gedderne.

Dette arbejder Fishing Zealand, jeg og flere kommuner på. Jeg tror helhjertet på, at fremtidens geddefiskeri ser meget lyst ud – men der er lang vej endnu, og er der noget jeg har lært, så er det, at politiske og kommunale indsatser ofte tager meget meget lang tid…

De besøgende hos de svenske geddefabrikker viste med al tydelighed hvor lidt der skal til - men hvor stor en betydning de kan have for bestandene og for fiskeriet.
Vores besøg hos de svenske geddefabrikker viste med al tydelighed hvor lidt der skal til – men hvor stor en betydning de kan have for bestandene og for fiskeriet.

For nogle få år siden vidste kun få politikere og embedsfolk, at der var noget, der hed brakvandsgedder. Heldigvis har dette ændret sig gevaldigt på det seneste, og den øgede fokus, dette fiskeri har fået på flere fronter, er også det, der vil sikre den fokus og opbakning, der skal til for at føre bestanden tilbage til historiske dimensioner – og sikre det gode fiskeri i et stort område.

Lige nu arbejdes der på både skiltning i havnene samt en folder om regler og gode principper ved geddefiskeri i brakvandet, så alle kan blive bekendt med reglerne. Begge dele vil være på flere sprog og klar senest til efterårssæsonen, og meget gerne før, hvis vi kan nå det. Men det mest spændende tiltag er dog mulighederne for at udvikle gyde- og opvækstområder for gedde og aborre bestandene, inspireret af de svenske ”geddefabrikker”.

I denne måneds udgave af Sportsfiskeren kan du læse meget mere om Fishing Zealands og kommunernes indsats for brakvandsbestandene. Læs artiklen her.

I det nyeste nummer af Sportsfiskeren har jeg skrevet en artikel om de svenske gedefabrikker, og hvis du ikke er medlem af Forbundet og modtager Sportsfiskeren (Det burde du være), kan du læse artiklen som pdf her.

Her er et par udvalgte citater fra artiklen, som forhåbentlig kan pirre din læselyst…

I Fishing Zealand har vi længe kigget på genskabelse af gydeområder som en vigtig faktor til opretholdelse og forbedring af sportsfiskeriet i brakvandet, og efter vores ekskursion til Sverige samt en gennemgang af konklusionerne i den nye rapport fra NIRAS er jeg ikke et sekund i tvivl om, at dette er den rigtige vej at gå. I Sverige har genskabelsen af en oversvømmet eng i et vandsystem, som brakvandsgedder i forvejen brugte til at trække op i for at gyde, 25-doblet yngelproduktionen bare på et år. Under de rette forhold kan produktionen af udvandrende geddeyngel være helt enorm – op til 85.000 stk. pr. ha (100 x 100 m) oversvømmet eng! I Sverige så vi, hvor lidt der skal til for at sikre, at disse områder fungerer optimalt, og jeg er sikker på, at gevinsten for Sydsjælland og øerne vil være betragtelig. Det glæder mig helt vildt, at dette område nu får fokus, og at Fishing Zealand har været med til at skabe dette.

Jimmi Spur Olsen er enig i, at de svenske geddefabrikker kan være en god model for det videre arbejde i Sydsjælland. ”Vi tror, disse områder kan være et vigtigt led i Vordingborg Kommunes bestræbelser på at genskabe gode sunde fiskebestande og udvikle det bæredygtige lystfiskeri i regionen.

Niras rapport
NIRAS har kortlagt potentielt egnede områder til at genskabe gydeområder for brakvandsgedder og aborrer i Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. Du kan læse rapporten her.

Mads Lottrup Jyde, biolog i NIRAS og projektleder på ”Kortlægning af gydeområder for brakvandsgedder og aborrer”, ser også spændende perspektiver i de svenske forgangsprojekter. Ifølge ham er der meget, der kan rettes op på: ”Bestanden af brakvandsgedder er gået tilbage med 70-85% i perioden 1970-2009, og udbredelsesområdet er nu begrænset til at være koncentreret omkring farvandet mellem Møn, Sjælland og Falster. Årsagerne til tilbagegangen, der ses i både Danmark og den svenske skærgård, er ikke endelig klarlagt, men afvanding og opdyrkning af tidligere oversvømmede engområder samt næringssaltbelastning af de lavvandede gydeområder i brakvand vurderes at være afgørende faktorer for nedgangen”, pointerer han.

”Vi arbejder på flere projekter i Vordingborg Kommune på nuværende tidspunkt”, forklarer Jimmi Olsen. ”Forleden var jeg ude at tage de første spadestik til to nye søer, som bliver forbundet til Mern Å-systemet og derved kan fungere som tiltrængte gydeområder for brakvandsaborrer. Flere steder – bl.a. i forbindelse med Præstø Fjord – har vi projekter i gang med at ændre tophængte sluser til sidehængte sluser, som giver langt bedre adgang til ferske gydeområder for både gedder og aborrer. Vi er pt. i dialog med en lodsejer om at etablere en decideret geddefabrik/gydeområde syd for Præstø. Flere steder i kommunen er der desuden undersøgelser i gang med henblik på at skabe kvælstoffjernende vådområder. Man skal dog vide, at etablering af denne type projekter kan være en mangeårig proces uden garantier”.

Jeg opfordrer alle med interesse for brakvandsfiskeriet at læse denne artikel samt rapporten fra NIRAS, og dermed få mere indsigt i dette fremtidige indsatsområde – Og ikke mindst hvilken kæmpe betydning det kan have for brakvandsbestandene. Den første svenske geddefabrik i Oknebäck ved Kalmarsund startede i 2008 med en bestand på kun ganske få gedder, men har nu en bestand på flere hundrede moderfisk og har produceret omkring 1.000.000 udtrækkende yngel til skærgården. Under de rette forhold kan produktionen af udvandrende geddeyngel være helt enorm, op til 85.000 stk. pr. ha (100 x 100 m) oversvømmet eng. Tænk bare, hvad vi kunne udrette med få af denne slags tiltag på sydsjælland. Det er det, Fishing Zealand og jeg arbejder for i samarbejde med kommunerne, og herfra skal der lyde en kæmpe tak til alle, der bakker op om dette projekt!

– Gordon

I YouTube filmen ”1.000.000 Gäddor” viser Tobias Fränstam og Oluf Engsted rundt i deres første ”geddefabrik”.

Denne lille animationsfilm ”Gäddfabriken” viser princippet for en geddefabrik.