Kategorier

Bloggere

Endnu et vandløb i Odsherred Kommune skal restaureres

Det lille fine vandløb, -Højby Sørende i maj måned, hvor vi tog initiativ til en besigtigelse af bækken for at drøfte mulighederne for at restaurere en vandløbs-strækning til glæde for ikke mindst yngel og præsmolt.

Det er ikke mange vandløb, der løber til Kattegatkysten i Odsherred. Derfor glæder det mig meget, at ét af de få og samtidig potentielt fine ørredvandløb nu skal restaureres.

Det sker den 2. oktober, just som havørrederne så småt er ved at finde vej til et gyde-egnet vandløb med både gydegrus og skjul til de kommende ørred-generationer.

Det fine lille vandløb er Højby Sørende, der får sit vand fra den største sø i Odsherred, Højby Sø, der i sin tid var et drænet område, hvis vand blev kanaliseret til Højby Sørende, og løb til havet på Kattegatkysten i Nyrupbugten lidt nordvest for Nykøbing Sjælland.

Nu er Højby Sø etableret og den 40 hektar store sø rummer i dag et fantastisk fugleliv, samt en i øvrigt meget fin geddebestand.

Højby Sørende afvander stadig både sø og det store område nord for søen, hvorved der sommeren igennem er vand i bækken og derfor også potentiale for en fin ørredbestand, idet visse strækninger har et fint fald. Faldet er sine steder opmålt i regulativet til næsten 7 promille, hvilket er meget fine forhold for en bestand af yngel og præsmolt.

Det er netop for at hjælpe bestanden af ørreder, vi kaster os over det lille vandløb.

Vi, er i denne henseende Odsherred Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, der har indgået partnerskab om projektet, der i sin tid lå som et delvist skuffeprojekt i Odsherred Kommune i forbindelse med Vandplanerne.

Det viste sig, at projektet under vandplanerne ikke kunne lade sig gøre, hvorefter vi kastede os over det, -godt støttet af vandløbsafdelingen i Odsherred Kommune, der naturligvis har været med under hele forløbet.

Jan Aggerholm og Gry Johansen kigger på muligheder, såvel som udfordringer. Det lille vandløb synes overbredt og med stejle brinker.

Desuden har den lokale lodsejer været imødekommende, hvorfor vi nu kan invitere til endnu-en-dag-i-det-smukke-Odsherred-for-at-restaurere-endnu-et-fint-lille-vandløb.

Idé og indledende øvelser tog vi initiativ til i maj måned, hvor de utrættelige Odsherredfolk, -Jan Aggerholm og Kalle Ludvigsen, mødtes med Gry Johansen fra Odsherred Kommune og jeg fra Grusbanden. Under denne besigtigelse af vandløbet indgik vi aftaler om, hvordan projektet kunne stykkes sammen, hvorefter jeg gik i gang med projektbeskrivelsen.

Gry sagsbehandlede derefter vores endelige ansøgning og godkendte siden projektet, samt tog de nødvendige skridt i forhold til en lettere oprensning af sand og slam på den øvre del af projektstrækningen.

Nu er vi derfor klar til at lægge i omegnen af 60-65 tons gydegrus og sten i vandløbet, der i den grad vil tage sig anderledes ud, når vi har restaureret den 300 meter lange strækning. Det bliver for vildt at være med til, og der er ingen tvivl om, at det vil have en kæmpe effekt for ikke mindst ørredbestanden. Samtidig vil projektet få stor indflydelse på den generelle miljøtilstand i vandløbet og det er vores håb, at der i fremtiden vil være God Økologisk Tilstand på både fiske- og faunaindekset.

Vi skal have etableret 8 gydebanker, samt udlægge en masse sten til både skjul og brinksikring. Stenene er særdeles vigtige, idet vandløbet på det meste af projektstrækningen løber i skoven, hvorfor der ikke er nogen synderlig vegetation i vandløbet, der kan give skjul og standpladser, samt bredvegetation, der holder på brinkerne, idet begge dele bliver skygget væk af løvtræerne.

Derfor er det vigtigt, vi lægger sten i vandløbet, idet stenene bidrager til både skjul og brinksikring i det grøde-tomme vandløb.

Hvor træerne beskygger bredvegetationen er der stor risiko for nedskridning af brinkerne, hvilket giver sedimenttransport, hævet vandløbsbund og kvælning af ørredæg i gydebanker, der ikke længere virker efter hensigten. Det skal vi have lavet om på.

Projektet udføres den 2. oktober kl. 10.10 og vi har i den grad brug for din hjælp.

Fisker du på Nordkysten, både på den ene og den anden side af Isefjorden, eller en gang imellem i selve Isefjorden, kan du hermed hjælpe dig selv til flere fangster ved at give en hånd med.

Vi mødes ved Mågevej 1, 4500 Nykøbing Sjælland

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til Rune Hylby på adressen, runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Det er vigtigt, du melder dig til, for jeg vil naturligvis tage drikkevarer med til tørstige ganer og Gry Johansen fra Odsherred Kommune vil tage kage med!

 

Bandeleder, Rune Hylby,

 

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,