Kategorier

Bloggere

Bæredygtig forvaltning af brakvandsgedder

DSC_7385-1
Skånsom og effektiv håndtering af genudsætningsfisk er en vigtig del af et bæredygtigt fiskeri.

I de store brakvandsområder i kystområderne omkring Sydsjælland findes unikke bestande af brak­vandsgedder og -aborrer. På trods af generelt gunstige opvækstforhold i brakvandsområderne må vi imidlertid desværre konstatere, at bestandene af især brakvandsgedder i dag er meget små i forhold til, hvad de var tidligere. Forbundet har tidligere i en rapport i 2012 dokumenteret, at brakvandsgedderne er reduceret markant – måske med helt op imod 87 % – siden først i 1970’erne, og at brakvandsaborrerne sandsynligvis også er langt fra tidligere tiders bestandsstørrelser.

Det er en udvikling som nu bør vendes, inden det er for sent. De unikke danske bestande af brakvandsrovfisk er i sig selv en meget værdifuld naturressource. Men de er samtidig også af stor samfundsøkonomisk værdi som grundlag for et bæredygtigt rekreativt fiskeri. Erfaringer fra blandt andet Rügen i Tyskland viser, at lystfiskere vil rejse langt og betale meget for at fiske efter store rovfisk i brakvand.

Genetablering tidligere tiders store bestande af brakvandsrovfisk i det sydsjællandske område forudsætter, at der sættes målrettet ind såvel i forhold til at genskabe de nødvendige naturmæssige forudsætninger som i forhold til en bæredygtig fiskeriforvaltning af rovfiskebestandene. Det er i den forbindelse meget glædeligt, at kommunerne i Fishing Zealand – herunder først og fremmest Vordingborg Kommune – har givet tilsagn om at arbejde for genopretning af de nødvendige naturmæssige forudsætninger for genetablering at store bestande af brakvandsrovfisk.

Martin Ejler Olsen-1
De store brakvandsaborrer er særligt vigtige at værne om. Her er der tale om en unik bestand, som er ganske sårbar i forhold til overfiskeri.

I forhold til at sikre en bæredygtig forvaltning af bestandene af brakvandsrovfisk vil forbundet i den kommende tid arbejde for at få gennemført en række forslag til, hvordan fiskeriet efter brakvandsrovfiskene kan forvaltes på en måde, der gør det muligt for bestandene at reetablere sig samtidig med, at der kan dyrkes et bæredygtigt fiskeri med stang snøre. Vi vil om kort tid fremlægge et mere samlet udspil med disse tiltag. I forhold til brakvandsgedderne i det sydsjællandske område vil det bl.a. indeholde følgende:

  • Et totalt forbud mod at hjemtage brakvandsgedder i en periode på fem år, – herunder et totalt omsætningsforbud.
  • I brakvandsgeddernes vigtigste marine opvækstområde samt trækruter mellem gydepladserne og de marine opvækstområder skal der i perioden 1. februar til 31. maj være forbud mod brug af nedgarn.
  • Den nuværende fredningsperiode i brakvand fastholdes, og der skal informeres om, at det er etisk forkert at lystfiske målrettet efter gedder i denne periode.
  • Uden for fredningsperioden i brakvand er det etisk korrekt at lystfiske målrettet efter gedder under forudsætning af, at gedderne genudsættes.
  • For at lystfiskeriet efter brakvandsgedderne kan blive udført så skånsomt som muligt, skal der udarbejdes et informationsmateriale om korrekt genudsætning, skånsomme kroge og rigs mv. i lighed med grundlaget for forvaltningen af laksefiskeriet i de vestjyske vandløb.
  • Af hensyn til muligheden for at håndtere gedderne så hurtigt og nænsomt som muligt, bør der kun fiskes med én stang pr lystfisker i Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord.