Kategorier

Bloggere

Brakvandsfiskene og Fishing Zealand

Brakvandfiskene og Fishing Zealand

Allerede tidligt i processen med at få stablet Fishing Zealand på benene var der enighed blandt kommuner, erhvervsliv og sportsfiskere om, at brakvandsfiskene – gedder og aborrer – i de sydsjællandske områder besidder et stort økonomisk potentiale, og derfor blev de to arter allerede i 2011 sat på listen over fokusarter i Fishing Zealand.

IMG_2454
Repræsentanter fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Vordingborg Kommune og Fishing Zealand (Kaare Manniche Ebert, Thomas Søbirk, Jimmi Spur Olsen og Gordon P. Henriksen) mødtes for at målrette indsatsen i brakvandet. Eftermødet tog de en tur på Præstø Fjord for at “nærstudere” geddebestanden der.

Daniel Lindvig og jeg lavede i 2012 i regi af Danmarks Sportsfiskerforbund en rapport om de sydsjællandske brakvandsrovfisk. Vi kom frem til, at begge arter var meget langt fra deres fulde potentiale, og at bestandenes ringe tilstand sandsynligvis skyldtes forringede miljøforhold og et ikke-bæredygtigt garnfiskeri. Når bestandene er pressede på grund af manglende gydeområder og dårlig miljøtilstand i de lavvandede opvækstområder, så kan selv et relativt begrænset garnfiskeri udgøre et stort problem. Især når fiskeriet er koncentreret i de farvande, hvor både gedder og aborrer skal passere på trækruterne mellem gydepladserne og ædepladserne ude i brakvandet.

Danmarks Sportsfiskerforbund fik for nogle år siden gennemført en landsdækkende 6 ugers fredning for gedderne i brakvand, men vi vurderer, at den fredning ikke kan stå alene, hvis bestandene skal op på niveauet for cirka 40 år siden. Der er behov for en langt mere målrettet indsats.

Men ud over at fokusere på fiskeriforvaltningen er der også behov for, at der etableres nye gydeområder, at der skabes passage til gamle gydepladser, hvor der er i dag er lukket for adgangen, og at miljøtilstanden i både ferskvand og i de marine opvækstområder forbedres.

DSC_8292_2
Fishing Zealand, Danmarks Sportsfiskerforbund og Vordingborg Kommune har planer om at øge indsatsen for at geddebestanden tilbage til historiske mængder i brakvandet.

Det kan umiddelbart synes som en stor mundfuld at skulle løfte de nævnte opgaver. Der er jo ikke sket ret meget positivt for brakvandsfiskene de seneste 40 år. Men det er netop her, at Fishing Zealand kommer til sin ret. Sportsfiskerne har stor viden om fiskene, Danmarks Sportsfiskerforbund har stor erfaring i forhold til fiskerilovgivning og forvaltning, og kommunerne ved meget om at genskabe god natur.

På et møde den 19. juni gav Danmarks Sportsfiskerforbund, Fishing Zealand og Vordingborg Kommune hinanden håndslag på, at vi sammen vil yde en indsats for at genskabe det gode fiskeri efter brakvandsrovfiskene.

Og netop Vordingborg Kommune, der sammen med Odsherred Kommune stod bag etableringen af Fishing Zealand, har stor erfaring og viden om gedder og aborrer, så deres store ambitioner på miljøsiden, er ikke urealistiske. Kommunen har allerede projekter i støbeskeen, som vi kommer til at høre mere om senere.

Det er for tidligt at blive konkret om vores ønsker til en bæredygtig fiskeriforvaltning. Men der arbejdes på sagen, og i det tidlige efterår vil vi i Danmarks Sportsfiskerforbund kunne præsentere vores bud. Det er dog vigtigt at huske, at det ikke er et stort tagselvbord. Der sidder en modpart på den anden side af bordet, som ikke er til sinds at acceptere mulige restriktioner, så vores ønsker skal være velargumenterede og afbalancerede.

Jeg kan dog med sikkerhed love, at brakvandsrovfiskene går lysere tider i møde!

De bedste hilsener

-Kaare

 

Læs også

Brakvandsrapport

Genudsatte gedder er guld værd

Fishing Zealand og de store guldgedder