Kategorier

Bloggere

Stærkt initiativ fra fødevareministeren

Formand Verner Hansen, fremægger Danmarks Sportfiskerforbunds visioner
Formand Verner Hansen, fremægger Danmarks Sportfiskerforbunds visioner.

Lørdag den 6. september havde fødevareminister Dan Jørgensen inviteret til en stor og meget spændende konference om visioner for en bæredygtig udvikling og vækst af det danske lyst- og fritidsfiskeri. Konferencen, der på mange måder blev en stor succes, havde mere end 200 deltagere fra bl.a. lystfiskernes, fritidsfiskernes og erhvervsfiskernes organisationer, fra NaturErhvervstyrelsen, DTU Aqua, Fishing Zealand, kommuner, Dansk Kystturisme med flere samt en masse lystfiskere og fritids- og erhvervsfiskere.

På trods af de forskellige interesser var der på konferencen en meget konstruktiv debat, og der blev fremlagt mange gode og inspirerende forslag, ligesom der har været mulighed for at sende skriftlige forslag ind både før og efter konferencen. Ministeren var meget lydhør, og han gav samtidig meget klart udtryk for, at det ikke er meningen, at det hele bare skal ende i snak. Han vil faktisk omsætte nogle af ideerne og forslagene til konkret handling, og han vil handle hurtigt. Han forventer således at komme med et udspil allerede i oktober i år.

Dan Jørgensen får en god snak efter konferencen med folkene fra Vandpleje Fyn.
Dan Jørgensen får en god snak efter konferencen med folkene fra Vandpleje Fyn.

Fødevareminister Dan Jørgensen fortjener stor, stor ros og anerkendelse for på den måde at sætte en bæredygtig udvikling af det danske lystfiskeri højt på den politiske dagsorden. Det er simpelthen helt unikt. Derfor vil vi fra Danmarks Sportsfiskerforbund også gerne kvittere for ministerens fantastisk positive initiativ. Vi er naturligvis meget parate til at bidrage konstruktivt til den videre proces og til at handle hurtigt. Vi har allerede taget det første skridt, da vi i foråret sammen med Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen kunne overrække ministeren en række fælles visioner for udvikling lyst- og fritidsfiskeriet

Det har vi i forhold til lystfiskeriet omsat til 5 konkrete indsatsområder, der vil kunne bidrage meget væsentlig til udvikling af lystfiskeriets potentiale. Det drejer sig om følgende forslag, som vi præsenterede på konferencen, og som er yderlige beskrevet i denne folder www.spartscisflrlh.of/crlgtiolhs-cisflriwww.sportsfiskeren.dk/fremtidens-fiskeri :

  • Et totalt omsætningsforbud for 5 sportsfiskearter, der har særlig stor betydning for lystfiskeriet, – nemlig gedde, aborre, sandart, laks og ørred.
  • En bæredygtig forvaltning af bestandene af brakvandsrovfisk i farvandene omkring Sydsjælland og øerne, herunder bl.a. et forbud mod at hjemtage brakvandsgedder i en femårig periode samt et totalt omsætningsforbud, garnforbud i brakvandsgeddernes vigtigste opvækstområder og trækruter i perioden 1. februar – 31. maj og fiskeri med max én stang pr lystfisker i de vigtigste farvande.
  • Udfasning af alt redskabsfiskeri i de danske søer og et totalt omsætningsforbud for fisk fanget i ferskvand.
  • Anvendelse af Odense Fjord-modellen som grundlag for regulering af fiskeriet i en række andre lukkede fjordområder og snævre farvande.
  • Flere ressourcer til kontrollen med det rekreative fiskeri samt skærpede sanktioner for de grove tilfælde af ulovligt fiskeri.