Kategorier

Bloggere

Ørredkortet fra DTU Aqua en stor hjælp til de frivillige

DTU undersøgelse,
DTU Aqua undersøger hvert efterår fiskebestanden i vandløb, som vurderes egnet for ørreder.

Som et helt fantastisk redskab i vurderingen af vandløbenes økologiske tilstand, og betydning som gyde- og opvækstvandløb for ørreder, har Jan Nielsen fra DTU Aqua, lavet et Ørredkort over hele Danmark.

På dette digitale og ikke mindst, -geniale Danmarkskort, kan vi hurtigt og nemt få overblik over, hvor meget yngel, DTU Aqua har fundet rundt om i landet.

Ørredkortet viser bestanden af ørredyngel fra gydning på i alt 4.893 lokaliteter i vandløb, som DTU Aqua har undersøgt i perioden 2007-2015 i forbindelse med de gamle udsætningsplaner, -det, der i dag blot hedder Fiskeplejen.

Vi kan blandt andet se på kortet, at mange bække under to meters bredde er vigtige gydeområder for ørred.

Det har miljøfolk, og andre ”nørder” vidst i mange år -men nu er det blevet nemmere at få overblik over vandløbenes økologiske tilstand og betydning som gydevandløb for ørred.

Se Ørredkortet her.

Man beregner bestanden af ørredyngel forskelligt i små og store vandløb. Derfor viser kortet bestandene af ørredyngel via:

  • to slags symboler i forhold til vandløbets bredde
  • farvekoder for den økologiske tilstand i forhold til ørredindekset

DTU Aqua undersøger hvert efterår fiskebestanden i vandløb, som vurderes egnet for ørreder.

Undersøgelserne som typisk finder sted hvert 7. år i hvert vandløb, danner grundlag for en vurdering af Fiskeplejen i vandløbet.

download (1)Det er en meget tidskrævende indsats, og derfor har DTU Aqua fået hjælp af frivillige fra foreningerne og blandt øvrige ildsjæle, da undersøgelserne ofte kræver både lokalkendskab og fælles hjælp, når grejet til elektrofiskeri skal slæbes.

Undersøgelserne sker i vandløb med passende fald og vandhastigheder, så der naturligt kan være ørred og/eller laks i det.

De indsamlede data indgår i det digitale ørredkort og bruges som udgangspunkt for en vurdering af tilstanden i hvert vandløb.

Desuden har Naturstyrelsen brugt DTU Aqua’s data i forslag til vandområdeplaner 2015-2021 til at beregne den økologiske tilstand i forhold til ørredindekset, hvor ørred og laks er indikator for den økologiske tilstand i vandløbene.

Billed, 3½-4 kg fisk hviler sig i strømmen
3½-4 kg fisk hviler sig i strømmen.

En stor bestand af yngel viser, at der er gode gydemuligheder i vandløbet, og at ynglen kan overleve.

Hvis der ikke er ret meget yngel, kan forklaringen være, at antallet af gydefisk er unaturligt lille, f.eks. på grund af spærringer for vandrefisk ved opstemninger, vådområder etc. eller at gydemulighederne er dårlige og måske kan forbedres. En tredje årsag kan være, at ynglen klarer sig dårligt på grund af dårlig vandkvalitet, manglende levesteder etc.

Manglende forekomst af yngel kan betyde, at vandløbet ikke er egnet til gydning i øjeblikket.

Men hvis vandløbet har været egnet til gydning fra naturens hånd og senere er forringet ved bortgravning af gydegrus etc., kan det ofte restaureres. Mangel på yngel kan dog også skyldes, at vandløbet er mere egnet som opvækstvand for større ørreder uden naturlig forekomst af gydegrus, og det er i denne sammenhæng, Ørredkortet er helt fantastisk for os.

Vi kan med få klik på computeren gå ind på Ørredkortet og finde sammenhænge i naturen, vi efterfølgende kan handle på.

DTU Aquas vurdering af de enkelte vandløb fremgår af de ”Planer for fiskepleje” (tidligere kaldet ”Udsætnings-planer for ørred”), som kan downloades fra DTU Aqua’s hjemmeside.

Ørredkortet er derfor overordentligt brugbart, når vi skal finde egnede vandløb og steder at restaurere, for vi kan let og elegant gå ind på kortet og klikke ind på de lokaliteter, DTU Aqua har undersøgt. Øjeblikkeligt får vi svar på, om vandløbet har en god bestand, eller ej. Det gør det unægtelig en del lettere og ikke mindst hurtigere, frem for i gamle dage, hvor vi skulle kigge på de enkelte strækninger i de gamle udsætningsplaner for ørreder.

Stor stor ros til Jan Nielsen fra DTU Aqua herfra.

Rune Hylby, Fishing Zealand