Kategorier

Bloggere

En hjælpende hånd til Ellerenden i Lejre Kommune

ellerenden-skal-sikres-passage-august-2017Sidste efterår var Grusbanden på ”job” i Ellerenden ved Munkholmbroen for at sikre passage op mod de bedste gydestræk af det lille produktive ørredvandløb, der munder ud i Tempelkrogen ved Munkholmbroen.

Vi sikrede passagen dels i havstokken, og dels henover et eng-mose-stykke, som var impassabel for ørreder, undtagen ved meget høj vandføring.

Dermed var der grundlag for gydning i slugten op mod Elverdamsvejen. Men det viste sig, under vinterens registrering af gydegravninger, at opstrøms Elverdamsvejen, var der ikke mange gravninger (https://fishingzealand.dk/nyheder/high-five-ellerenden/).

Det skal vi have lavet om på, for der er en masse egnet gydesubstrat længere opstrøms. Men vandløbet er vokset fuldstændig til, og sine steder er der tale om regulære vegetative spærringer. Derfor tog jeg kontakt til Johan Scheel, godsejer på Ryegaard og Trudsholm Godser på hvis jorde, Ellerenden har sit løb.

Samarbejdet mellem lodsejeren, Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Den sjællandske Grusbande og Lejre Kommune, skal nu sikre, at der er passage hele vejen op til spidsen af Ellerenden, således at produktionen af ørreder kan blive så stor som mulig. Sagen er jo den, at jo længere gyde- og opvækstvandløbet er, des flere ørreder kan der være, -so to speak!

Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande vil derfor skære en mindre strømrende der, hvor Ellerenden er vokset til med siv, pindsvineknop mm, således at bundmaterialet på sigt vil ændre karaktér fra sand og slam til grus og sten.

Ligeledes vil vi sikre, at de stuvende vandplanter, som siv og pindsvineknop erstattes af ”de gode vandplanter”, vandstjerne og –ranunkel, som dels giver større variation, ikke visner helt væk om vinteren, og endelig er gode til at skygge bl.a. pindsvineknop bort.

På strækningen er der for år tilbage, etableret en kunstig gydebanke, som pt. er bevokset med netop siv, dueurt mm. Denne kunstige gydebanke vil vi blotlægge, til glæde for Ellerendens ørredbestand og gydemulighed for disse.

Grødeskæringen foretages efter Humbæk-metoden, og vi vil i det omfang, det giver mening, på sigt udlægge sten og grus, plante rødel etc. efterhånden som vandløbet og navnlig vandafledningen tillader det.

Humbæk-metoden kan ses her

Selve arrangementet løber af stablen søndag den 3. september og du kan være med til at gøre en stor forskel for Isefjordens ørreder ved at hjælpe til.

Vi har inviteret Fishing Zealands fiskefaglige konsulent, Peter Henriksen til at komme. Peter har i mange år været leder af Holbæk Naturcenter, der blandt andet stod for den manuelle vedligeholdelse af Tuse Å.

Peter er derfor yderst kompetent til at vise os, hvordan vi får bugt med de mange siv, urter og anden vegetation.

Vi mødes klokken 10.10 på P-pladsen ved Munkholmbroen, Munkholmvej 325, 4300 Holbæk, hvorfra vi vil sende et par hold afsted til strømrende-skæring opstrøms, alt imens et tredje hold kan sikre passage på de yderste stræk af Ellerenden (dér, hvor vi var i gang, sidste efterår).

Medbring waders, støvler og gerne river, skovle, spader, le, buskrydder og den slags redskaber, for der er behov for knofedt og smil på læben.

Du kan melde dig til arrangementet ved at sende en mail til bandeleder, Rune Hylby på mail: hylby@mail.dk, eller en sms på nummer: 25364280.

Du kan også melde dig via kommentar-feltet, på Grusbandens facebook-side med adressen: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/.

Bandeleder,

Rune Hylby.