Kategorier

Bloggere

Nordisk Ministerråd: 6 anbefalinger til udvikling af lystfisketurisme

dsc_1647_2
Fishing Zealands Gordon P. Henriksen har deltaget i flere konferencer om rekreativt fiskeri under Nordisk Ministerråd. Her holder han oplæg om moderne markettingsmetoder. På den sidste konference i Jönköping ledte Gordon en workshop der samlede alle deltagernes erfaringer i 6 konkrete anbefalinger for at sikre fremtidens lystfisketurisme. Foto: Nikolaj Korsholm
unnamed
Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde og flere initiativer understøtter denne rådgivning.

 

Det er ikke kun i Danmark, der er stort fokus på potentialet i lystfiskeri og lystfiskerturisme. Det er der også i hele Norden, og Nordisk Ministerråd har bl.a. stået for tre årlige konferencer om rekreativt fiskeri.

Tre årlige konferencer om rekreativt fiskeri i regi af Nordisk Ministerråd har været holdt i 2014, 2015 og 2016 i Finland, Norge og Sverige. Disse konferencer har samlet forskere, biologer, embedsfolk, virksomheder, konsulenter og andre eksperter i rekreativt fiskeri fra alle de nordiske lande.

Jeg har selv deltaget som oplægsholder og debattør i flere af konferencerne. Til den afsluttende konference, der blev holdt i Jönköping, Sverige i december 2016, havde jeg både et oplæg om moderne markedsføringsmetoder målrettet lystfiskere og en anden opgave, som jeg selv tror og håber kan få stor indflydelse på fremtidens forvaltning og udvikling af lystfisketurisme.

Daniel Melin fra Jordbruksverket i Sverige og jeg tog initiativ til en workhop, der skulle koge alle deltagernes erfaringer og viden og samtlige diskussioner og workshops ned til seks konkrete anbefalinger for, hvordan lystfisketurismen bedst kan udvikles i Norden. Således blev der kun plads til det allermest væsentlige.

Vi er alle udmærket klar over, at tingene er meget mere komplicerede og nuancerede end de 6 anbefalinger. Men der er ikke altid tid til at forklare alt i detaljer, og en konkret sætning, underskrevet af alle de førende eksperter i Norden, kan være et vigtigt værktøj for at få centrale budskaber igennem. Ikke mindst i medierne. Derfor håber vi, at disse anbefalinger vil blive citeret, brugt og danne grobund for forvaltning og udvikling af lystfisketurisme fremover.

En rapport fra arbejdet i regi af Nordisk Ministerråd bliver udgivet til efteråret, hvor disse anbefalinger vil indgå som en betydningsfuld del af rapporten, men jeg synes de er så vigtige og væsentlige, at vi ikke skal vente så længe. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi har fået lov til at publicere dem her på Fishing Zealand allerede nu, og jeg håber de kan blive bredt ud og få indflydelse.

Anbefalingerne er tænkt til international brug og er derfor på engelsk. Nederst kan du se en liste over de mange organisationer, der står bag disse anbefalinger.

The 6 most important factors to facilitate development of fishing tourism in the Nordic countries

The following recommendations have been agreed upon by participants of the third and final workshop on recreational fishing and fishing tourism in the Nordic countries held in Jönköping , Sweden Dec. 7-9th 2016. The main purpose of the workshop was to pinpoint the most important recommendations for developing and strengthening the recreational fishing tourism sector. Tourism is an increasingly important part of the export industry, and fishing tourism has great potential for creating jobs and development in rural areas. Fishing also has important social and recreational value. Previous Nordic Ministries conferences and workshops were held in Helsinki, Finland (2014) and Arendal, Norway (2015).

The following recommendations were agreed upon by the participants in the workshop. These participants represent national and local authorities, scientists, managers, the tourism industry and NGO’s from the Nordic countries. (See complete list below)

The most important considerations to be taken to ensure a long lasting and thriving fishing tourism in the Nordic countries are:

 1. Fisheries management and conservation should be based on knowledge and scientific data, long term sustainability and aim to optimize the social and economic value of the fish resource.
 1. The needs of recreational fishing and fishing tourism, such as abundant wild stocks and large individuals of important gamefish species, should be a prime consideration in fisheries management and conservation.
 1. Negative influences on fish stocks of significance for recreational fishing and fishing tourism should be pinpointed and measures taken to decrease or eliminate such influences.
 1. Public interest and participation in recreational fishing should be promoted by introducing children, youth, elderly and immigrants to the sport.
 1. Marketing of countries and regions as fishing destinations should be funded and coordinated by relevant authorities and executed by expert stakeholders and organizations.
 1. The role and responsibility of authorities and stakeholders in promoting development of recreational fishing and fishing tourism should be more precisely defined and sufficiently financed.

 

 • Fishing Zealand, Denmark
 • Department of Food and Resource Economics, Denmark
 • Otso Valta (consultant), Finland
 • Danmarks Sportsfiskerforbund, Denmark
 • Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Sweden
 • Seatrout Fyn, Denmark
 • Megalops, Denmark
 • Havforskningsinstituttet, Norway (not 4, 5 and 6)
 • Uppsala University, Sweden
 • Korsholm Consult, Denmark
 • Mats Jonsson (consultant), Sweden
 • Fisheries Centre of the Tampere Region, Finland
 • Sportfiskarna, Sverige
 • Lystfiskerturisme i Sydlige Østersø, Denmark
 • Natural Resource Institute, Finland
 • Norwegian Environment Agency, Norway
 • Niels Lagergaard Pedersen, (Consultant for the EU-project Catch), Denmark
 • Fiskejournalen, Sweden
 • The Norwegian Institute for Nature Research, Norway
 • Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua), Denmark

 

Nedenstående er min egen personlige oversættelse til dansk af anbefalingerne.

 

De 6 vigtigste faktorer, når det gælder at facilitere udvikling af lystfiskerturisme i de nordiske lande

De følgende anbefalinger er udarbejdet af deltagerne på den tredje og sidste workshop om rekreativt fiskeri og lystfiskerturisme i de nordiske lande, som blev afholdt d. 7-9.december 2016 i Jönköping, Sverige. Hovedformålet med workshoppen var at identificere de vigtigste anbefalinger i forhold til at udvikle og styrke den rekreative fisketurismesektor. Turisme er en tiltagende vigtig del af eksportindustrien, og lystfiskerturisme har stort potentiale, når det gælder at etablere nye arbejdspladser og udvikle distriktsområderne. Lystfiskeri har også en vigtig social og rekreativ værdi. Tidligere nordiske ministerkonferencer og workshops er afholdt i henholdsvis Helsinki, Finland (2014) og Arendal, Norge (2015).

De følgende anbefalinger er fremkommet i fælles samråd i forbindelse med workshoppen. Deltagerne repræsenterer national og lokale instanser, forskere, ledere, turisme industrien og Ngo’er fra de nordiske lande. (Se den komplette liste nedenfor).

De vigtigste faktorer, når det gælder at sikre langtidsholdbar og bæredygtig lystfiskerturisme i de nordiske lande er:

 1. Administrativt- og regulativt arbejde skal baseres på viden, erfaringer og videnskabelig data samt bæredygtige principper, for derigennem at stile mod en optimering af den sociale og økonomiske værdi af den ressource, som fiskebestandene udgør. 
 2. Forudsætningerne for det rekreative fiskeri og lystfiskerturismen – såsom sunde og vilde fiskebestande og store individer af særligt vigtige arter, bør være et vigtigt hovedfokus i bestandsplejen og udviklingen af den bæredygtige forvaltning.
 3. Negative indvirkninger på fiskebestandene, med konsekvenser for det rekreative fiskeri og fisketurismen skal identificeres og der skal iværksættes tiltag for at mindske og eliminere deres indflydelse.
 4. Offentlig interesse og deltagelse i det rekreative fiskeri skal intensiveres ved at introducere børn, unge, ældre og immigranter til lystfiskeri.
 5. Markedsføringen af lande og regioner som fiskedestinationer skal finansieres og koordineres af relevante offentlige instanser or eksekveres af interessenter og organisationer med ekspert-kompetencer.
 6. De offentlige instanser and andre interessenters rolle og ansvar i forhold til at promovere udviklingen af bæredygtig lystfiskerturisme skal defineres mere præcist og skal subsidieres i tilstrækkelig grad.