Kategorier

Bloggere

Hybrider af laks og havørred i Esrum Å

Øverst hybrid laks/havrred. Nederst ørred.

Nu og da fanges der laks (Salmo salar) i sjællandske vandløb. Det sker især under el-fiskeri efter havørredmoderfisk, hvor der jævnligt er rapporter om enkelte laks fra Tuse Å, Esrum Å, Elverdams Å og Tude Å. Ofte er der tale om små hanner på 50 – 70 cm. Men enkelte større hunner ses nu og da. Laksene er antageligt strejfere, som er fejlvandret. Indtil nu er der ikke blevet fundet yngel af laks, hvilket ellers kunne forventes, da de fundne laks har været kønsmodne og antageligt har deltaget i gydningen.

Men i efteråret 2017 blev der fundet ½ års laks eller sandsynligvis hybrider mellem laks og havørred i Esrum Å systemet. Det er, så vidt vides, første gang der nogensinde er dokumenteret fremkomst af yngel (om end der er tale om hybrider) efter gydning af laks i et sjællandsk vandløb.

Nu gør en enkelt svale ingen sommer, idet der næppe kan ventes deciderede bestande af laks i sjællandske vandløb. Men det er ikke usandsynligt, at der tid efter anden vil kunne findes unglaks, da der er delstrækninger i nogle vandløb, hvor det vurderes, at laks kan gyde og yngel vokse op. Men antallet af strejfende gydefisk er muligvis for lille. Det viser eksemplet vel også, idet en strejfende laks i Esrum Å ikke har kunnet finde en mage af samme art, men har måttet nøjes med en havørred.

Hybriderne blev fundet i forbindelse med en fiskebestandsundersøgelse i efteråret 2017. Gribskov Kommune har startet et overvågningsprogram for fiskebestandene i sine vandløb, hvor alle vandløb undersøges hvert tredje år. Rapporten for Esrum Å og Pandehave Å kan læses her.

 

– Peter W. Henriksen