Kategorier

Bloggere

Fødevareministerens taskforce lancerer ny rapport

IMG_7722Fødevareministeren og NaturErhvervstyrelsen nedsatte i det sene efterår 2014 en taskforce for at sætte øget fokus på lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark. Og det er med en vis stolthed at jeg har deltaget som repræsentant for Fishing Zealand, som på kort tid er blevet anerkendt som en succesfuld og hurtigt voksende organisation, som formår at udvikle lystfiskerturisme på et bæredygtigt grundlag med stærk lokal forankring.

Jeg har personligt længe været overbevist om, at et øget fokus på lystfisketurisme og de socioøkonomiske gevinster, som er forbundet hermed, kan komme alle os lystfiskere til gode. Og det var med denne overbevisning – og en del spændthed, at jeg takkede ja til at blive en del af taskforcen om lystfiskerturisme.

Taskforcen om lystfiskerturisme er sammensat af nogle af landets dygtigste ressourcepersoner fra myndigheder, organisationer og foreninger med interesse for rekreativt fiskeri og turisme. Ud over mig, deltager Jan Bjarni Bjarnason – Videncenter for Kystturisme, Martin Lerkenfeldt Jensen – Havørred Fyn, Jakob Munkhøj Nielsen – NaturErhvervstyrelsen, Kaare Manniche Ebert – Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Bendix Poulsen – Naturstyrelsen, Niels-Henrik Larsen – Erhvervs- og Vækstministeriet, Claus Henriksen, Go Fishing og Lars Henriksen -Vandpleje Fyn.

Ud over at være en slags tænketank og diskussionsforum for den videre udvikling af dansk lystfiskerturisme har taskforcen haft den mere lavpraktiske funktion at udforme en rapport med anbefalinger til Fødevareministeriet og den danske regering om, hvordan man i praksis udvikler dansk lystfiskerturisme. Her har jeg, sammen med flere andre selvfølgelig, også haft fokus på bæredygtigheden, for selvom øgede turismeindtægter via fremme af lystfiskeri er til gavn for samfundet som helhed, må denne udvikling ikke ske på bekostning af fiskebestandene, naturen eller vandmiljøet. Tværtimod skal de øgede indtægter bruges til at udvikle og bevare bestandene.

Disse mål skinner igennem i den rapport, som taskforcen netop har lanceret. Den allerførste sætning i rapporten slår dette utvetydigt fast: ”Danmark skal markedsføre sig som foregangsland i Europa med bæredygtig naturforvaltning, hvor lystfiskeriet er baseret på vilde selvreproducerende fiskebestande, som i høj grad er foranlediget af naturgenopretning og vandløbsrestaurering.”

Nogle af rapportens allermest centrale anbefalinger er følgende:

 • En bæredygtig fiskeriregulering baseret på biologisk rådgivning og understøttet af en aktiv vandløbspleje og fiskepleje
 • En klar og tydelig mærkning af garn og ruser, der signalerer forskellen til gavn for lystfiskere og andre naturbrugere
 • Udvikle grundproduktet ved styrkelse af det frivillige arbejde
 • Udarbejdelse af socioøkonomiske rapporter, som kan dokumentere betydningen af lystfiskertiltag
 • Etablering af faciliteter ved de mest benyttede fiskepladser
 • Sikre de naturlige omgivelser, som tiltrækker mange turister
 • LAG’erne bør i deres kommende arbejde have fokus på at udnytte potentialer i lyst- og fritidsfiskeri.
 • Friluftsrådet, Nordea Fonden og andre fonde bør støtte udviklingen af lyst- og fritidsfiskeri samt lystfiskerdestinationer
 • Bedre adgang for lystfiskere i de danske havne
 • Etablering af en eller flere samarbejdsorganisationer i lighed med Fishing Zealand og Havørred Fyn

I rapporten anbefales Fishing Zealand som et projekteksempel andre landsdele bør følge, og det understreges, at vores måde at sammentænke miljø og vandpleje samt udvikling af fiskebestande med indsatser over for turister, børn og unge er vejen frem.

Fx står der i rapporten:

”Lystfiskerturister lægger vægt på miljøprofilen på de destinationer de vælger, og har stor fokus på bæredygtighed. Fx er Dansk Center for Vildlaks, Fishing Zealands og Havørred Fyns arbejde med vandløbspleje, opdræt og udsætninger af lokale fiskestammer en vigtig del af det, der gør destinationerne attraktive for lystfiskere. Derfor bør dette arbejde samt formidling af dette arbejde indarbejdes i udvikling af lystfiskerturismen. ”

Det er jeg, som sagt, personligt utrolig stolt over. Arbejdet i Fishing Zealand har allerede gjort en stor forskel for de sjællandske fiskebestande, vandmiljøet, lokalerhvervene og lystfiskerne – og det er hjertevarmende, at dette anerkendes. Derudover er det godt at vide, at der er udsigt til yderligere tilslutning og opbakning fremover, så Fishing Zealand vil kunne sætte ind med fornyede ressourcer og endnu større effekt i fremtiden. Forhåbentligt kan rapporten være med til at katalysere lignende tiltag og initiativer på landsbasis.

Jeg tror og håber, at taskforcens rapport kan blive et vigtigt redskab til at skabe endnu mere fokus på udvikling af bedre forhold for fisk og fiskere. Fødevareministeren vurderer, at rapporten giver et solidt grundlag for at arbejde videre med vandmiljøet, fiskebestandene og den bæredygtige lystfiskerturisme. Og han har allerede igangsat flere initiativer på baggrund af den nye rapports anbefalinger.

Blandt ministerens nyeste initiativer er:

 • Ny afmærkning af garn og ruser
 • Markedsføring af, at fisketegnsmidlerne går til flere fisk til bl.a. turister pådk
 • 200.000 kr. til yderligere afdækning af den samfundsøkonomiske betydning af lystfiskeriet
 • Mulighed for international markedsføring af pakkeløsninger for lystfiskerrejser til Danmark
 • Aftale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at informerede lokale aktionsgrupper om anbefalingerne fra taskforcen om lystfiskerturisme.

Jeg er meget spændt på at følge og være med til at præge den videre udvikling. Taskforcens anbefalinger er klare: Der er sund fornuft i at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og varetage lystfiskeriets, vandmiljøets og fiskebestandenes interesser – og med lidt lydhørhed fra politikernes side og en solid fælles indsats er det muligt at nå langt. Den fulde rapport kan læses her: Tackforcens rapport om lystfiskerturisme.