Kategorier

Bloggere

Flere kilometer ørredvand passabelt!

Jan Larsen og Lars Høpfner brugte tre værdifulde timer på at fjerne blandt andet denne impassable spærring i Ellerenden. En halv meter grene og blade kittet sammen mellem sten og stammer, som ikke ville have været mulig at passere for de gydevandrende havørreder på vej opstrøms.

Hvis jeg kun havde ét virkemiddel til forbedring af ørredvandløb, ville jeg absolut pege på fjernelse af spærringer, som det vigtigste af dem alle. Derfor er fri passage også den vigtigste indsats, for at bevare og forøge de vilde ørredbestande rundt omkring i vores region.

Særligt i skovvandløb, hvor selv små spærringer kan udgøre en særlig barriere for optræk af gydemodne havørreder. Men netop denne indsats, bliver ofte forsømt.

Med skam må jeg også selv erkende, at jeg på denne tid af året er mere optaget af gydningen på gydebankerne og afslutning af årets sidste projekter. Ikke desto mindre er fjernelse af spærringer og dermed sikring af passage én af de indsatser, vi i den kommende måned vil prioritere i takt med, at gydningen og dermed opgangen af ørreder topper.

Det er netop ørrederne på vej opstrøms til gydestrækningerne, der vil være i fokus. Der er nemlig en rimelig analogi i antallet af ”frie kilometer” vandløb og den produktion af ørreder, vandløbet i sidste ende kaster af sig. Jo flere kilometer yngel- og opvækstvandløb, des større produktion. Hvis de øvrige forhold i øvrigt er til det, -variation, gydesubstrat, skjul, etc.

I Ellerenden, der løber ud i Tempelkrogen, -blot en spytklat syd for Munkholmbroen, er forholdene helt sublime, og det lille vandløb kan producere en stor mængde ørredsmolt til Isefjorden. Derfor har vi i en meget lang årrække haft særlig fokus på dette lille private vandløb, og har hvert eneste år sikret passage til de fine gydestrækninger.

Således også i år, hvor Jan Larsen og Lars Høpfner, begge medlemmer af Arbejdsgruppen i Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) og i øvrigt også ivrige medlemmer af Den sjællandske Grusbande, for en uge siden gik Ellerenden igennem for at sikre passage.

Lars Høpfner ved én af de øvrige spærringer, som de ved fælles hjælp fik bugt med. Lige så fantastisk dødt ved, sten, stammer, rødder etc. er for et velfungerende gyde- og opvækstvandløb for ørreder, ligeså destruktivt kan det tage sig ud, når samme døde ved, stammer og sten hindrer passage opstrøms.

Forinden havde jeg aftalt med Johan Scheel fra Ryegaard og Trudsholm Godser, at de to engagerede TØS’er gik vandløbet igennem fra Munkholmbroen og til Elverdamsvej, en kilometer opstrøms udløbet. Det er nemlig ikke tilladt, at vandre rundt i naturen langs vandløbene uden tilladelse fra enten kommune eller lodsejere.

Vores samarbejde med Johan har fungeret fantastisk igennem årene, og derfor var der heller ingen problemer i det.

Jan og Lars kiggede først på mundingen af Ellerenden, som tidligere har voldt visse problemer i form af tagrør, der har lukket mere eller mindre for passagen over ”havstokken”. I år så det ikke ud til, det ville skabe problemer.

Heller ikke den tidligere Møllesø, hvor der for år tilbage var et sumpet og meget svært passabelt stykke af Ellerenden, så ud til at skabe problemer. Det var her, vi gravede et mindre stykke af åen i et slynget forløb gennem sumpen. Siden har åen fundet sit leje og har nu gravet sig en halv meter ned i sumpen og løber rislende mod udløbet ved Munkholmbroen. En sand solstrålehistorie!

Dernæst gik de opstrøms, -op igennem slugten i østlig retning. Her løber Ellerenden som et fantastisk flot skovvandløb, med masser af variation, dødt ved og med et stort fald, hvor store sten, gydegrus og nedfaldne grene danner rammen om et vandløb med tusindvis af standpladser.

Men netop det døde ved, nedfaldne grene og ditto blade i efterårsmånederne, kan have fatale konsekvenser for den frie passage, og det var præcis det, Jan og Lars ville sikre, -fri passage.

Udløbet af Ellerenden ser ikke passabel ud, men almindeligt tidevand sikrer, at når det er højvande i Fjorden, kan ørrederne vandre op i Ellerenden.

Da jeg talte med Jan Larsen allerede samme eftermiddag fortalte han, at der havde været snesevis af mindre spærringer i form af grene og blade på tværs af vandløbet. Særligt én spærring var særlig impassabel.

Det var først en samling grene og dernæst en masse blade, der havde skabt en mur på en halv meters penge. Fuldstændig spærrende.

Lars og Jan brugte tre meget værdifulde timer i Ellerenden tirsdag formiddag i sidste uge og fik dermed fjernet alle de mindre, såvel som større spærringer således, at ørrederne i den kommende tid kan vandre langt op i Ellerenden og dermed sikre en stor produktion af ørredsmolt i det kommende år.

Jeg er dybt taknemmelig over deres indsats, og vi lystfiskere, der ynder at fiske i Isefjorden, bør sende de to TØS’er en prisværdig tanke i ”aftenbønnen”.

Jan og Lars har sikret flere kilometer ørredvandløb!

Af hjertet tak for jeres indsats.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

 

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

For år tilbage var denne del af Ellerenden kun passabel ved ekstreme nedbørsmængder. Grusbanden og TØS gravede derfor et slynget forløb igennem en tørlagt, men dog stadig voldsomt sumpet møllesø, hvorefter åen har klaret resten selv. Ellerenden har gravet sig en halv meter ned i sumpen, som nu er drænet af samme årsag og vandet risler nu lystigt afsted.

Årets elektrofiskeri bedre end frygtet, men værre end håbet!

Den store havørredhan på 83 cm blev behørigt udsat igen og blev dermed ikke hjemtaget. Den skal have lov til at slås på gydebankerne. Udover denne han-fisk fangede vi yderligere tre fine fisk, alle hunner over 5 kg. To af disse fisk var udlegede og blev heller ikke hjemtaget. Det er Jackson på stævnen af ”Titanic”, Jesper Hartøft Skajem til venstre og Theis Perit-Larsen med fisken.
Vi måtte kæmpe os frem igennem puder af brøndkarse, som sjovt nok ikke holder mange fisk. Det er som om, fiskene hellere ville stå ved dunhammere og anden grøde end brøndkarse.

Årets elektrofiskeri efter moderfisk i Elverdamsåen var imødeset med stor spænding, og de knapt 20 fremmødte frivillige fra henholdsvis Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS), Odsherred Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, var fulde af forventning til dagens fiskeri.

Moderfiskene bliver indsamlet for at levere æg og sæd til de fremtidige generationer af ørreder til Isefjorden.

Sidste søndag skulle vi fange fisk nok til at kunne stryge i omegnen af 7 liter rogn.

Det svarer til ca. 25-30 havørredhunner, hvis de vel at mærke alle er modne og ”slipper” deres æg.

Samtidig skal vi kunne bevare den genetiske variation således, at der ikke tabes egenskaber. Det betyder i praksis, og med baggrund i TØS’ avlsstrategi, at vi også skulle fange 25-30 havørredhanner, -altså 50 par i alt.

Nu er den genetiske variation meget stor i Elverdamsåen i forvejen, idet der er en aktiv gydebestand på mellem 1200-1500 fisk, så det er ikke tvingende nødvendigt at opfiske helt så mange hanner for at bevare egenskaberne.

Ikke desto mindre gik vi klart efter fangst af 60-70 havørreder til strygning.

Efter en kort intro fra min side, gik vi i gang med fiskeriet på en strækning af Elverdamsåen, der plejer at holde godt med fisk.

Sidste år fangede vi omkring 100 havørreder på en formiddag, og det var derfor med pulsen oppe fra første dyp med elektroden i åen.

Han-laksen, som jo på et eller andet plan er meget sjov at fange, men som ikke rigtig har nogen værdi, da der er tale om en strejfer, der blot er på et kort visit i åen. Den blev naturligvis sat ud igen og er nu med stor sandsynlighed vandret retur til Sverige, eller måske til Gudenåen.

Vi blev ikke skuffede, og der skulle ikke fiskes mange meter, før de første havørreder dukkede frem fra skjulene, når de blev ”fanget” af strømmen.

På den første strækning af åen, hvor fiskene opholder sig for at modnes, fangede vi et dusin gode fisk. Blandt dem en stor havørredhan på 83 cm.

Fisk i den størrelse vejer i omegnen af 7 kg, og han var både bred over ryggen og dyb under bugen. En rigtig kriger.

Han blev ikke hjemtaget, for de meget store hanner er svære at holde liv i, da biomassen ganske enkelt er for stor.

På den næste strækning af åen, har vi ikke elektrofisket tidligere, men jeg havde en klar forventning om, at der måtte stå en stor mængde fisk.

Det gjorde der ikke!!!

Vi måtte faktisk gå over lange strækninger uden at møde så meget som en lille snigerhan.

Til gengæld var der godt med fisk på den strækning af Elverdamsåen, TØS og Grusbanden for et par år siden restaurerede med udlægning af store sten.

Ikke bare almindelige sten, men rigtig store sten.

Her stod fiskene igen tæt og vi fik efterhånden fanget et pænt antal fisk.

Der var mødt godt en snes frivillige op for at hjælpe til under dette års elektrofiskeri i Elverdamsåen.

Mange var dog udlegede og havde været på gydebankerne for at lægge deres æg. Noget tidligt i forhold til de foregående år, men meget forventeligt, idet den flom, vi fik i efterårsferien, havde sat gang i opgangen af de tidlige gydefisk. De plejer ikke at indfinde sig i åen før en gang i begyndelsen af november, men i år var de altså startet noget tidligere.

Helt præcis fangede vi 17 udlegede fisk, og sjovt nok, -alle havde hele brystfinner og var dermed som udgangspunkt, vilde fisk.

De vilde fisk kendes nemlig fra de udsatte fisk ved at have perfekte brystfinner, hvorimod de udsatte fisk ofte har en lettere deform brystfinne, idet de bider hinanden i klækkeriet.

Der tegner sig altså et billede af, at de tidligt udlegede fisk, var vilde, hvilket er interessant for lidt nørderi!

Vi fangede også et par fine bækørreder på 35 cm med flotte røde prikker og hidsige efterårsfarver på flankerne. De blev heller ikke hjemtaget for de skal have lov til at klare det selv i vandløbet.

Vi fangede også en enkelt laks, hvilket ikke er helt så atypisk, som det lyder.

Det var en hanlaks, og der er med garanti tale om en strejfer, der lige har stukket snuden op i åen for at se, om der var gevinst på hun-siden!

I de senere år har vi fanget 1-2 laks under elektrofiskeriet i henholdsvis Tuse Å og Elverdamsåen, og det er jo nok svenske laks, der strejfer lidt rundt for derefter at vende snuden mod et mere optimalt laksevandløb. Elverdamsåen er lidt klejn i den henseende.

Da vi havde vandret åen tynd, over 2 km i stride strømme, i mudder, i sand, og med brøndkarse hængende omkring knæerne, snublende over de mange sten, -var vi trætte.

Vi stoppede derfor fiskeriet efter moderfisk med en samlet hjemtaget mængde på 25 havørredhunner og 13 hanner. Måske lige nok til 7 liter rogn.

I alt fangede vi 58 havørreder, heraf 17 udlegede, 2 bækørreder og 1 laks.

Resultatet er noget pauvert i forhold til sidste år, hvor vi jo fangede lidt over 100 havørreder, men sådan er det. Og med tanke på, at første bataljon af gydevandrende havørreder i Elverdamsåen allerede har gydt, lover det godt for ørredfremtiden i bunden af Isefjorden.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

 

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

Ejby Å afslutter årets grusbandefester, -og du kan være udsmider!

Jan Larsen fra TØS under besigtigelse af Ejby Å for at se, om der er grundlag for det projekt, vi nu skal udføre i fællesskab.

”Det er aldrig for sent at gøre en god ting, og gode ting kommer til dem, der venter”, -kunne passende være indledningen til årets sidste projekt med udlægning af gydegrus og skjulesten.

Det er nemlig lige med nød og næppe, vi kan nå at restaurere Ejby Å, der er et af de fine små vandløb, der løber til Isefjorden nord for Ejby i Inderbredningen. Havørrederne er i fuld gang med at gyde i de lidt større vandløb, hvilket der er utallige eksempler på rundt omkring på Sjælland. Men i Ejby Å er vandstanden endnu ikke, dags dato, befordrende for opgangen af de gydende havørreder, der hvert år dukker op i det lille vandløb. Det kommer, de kommer, -altså fiskene, er jeg sikker på.

Projektstrækningen ser fin ud og med et fald på 3-4 ‰, er der basis for en god effekt af gydebanker og skjulesten, og det mangler i høj grad på strækningen. Det er præcis formålet med projektet, -at skabe en større variation.

Det gjorde de sidste år, og forrige år, og året før. Dog ikke i mængder, der kan tilfredsstille kræsne ildsjæle som folkene i Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Grusbanden.

I vinteren 2020-21 blev der registreret blot 18 gydegravninger på en strækning, der egentlig burde kunne give mange flere. Men mangel på gydegrus, -og skjulesten er begrænsende faktorer på strækningen, der faktisk har et fint fald på 3-4 ‰. Derfor gik vi allerede i gang med forberedelserne til dette projekt i foråret. Jan Larsen og Lars Høpfner fra TØS og jeg fra Grusbanden.

Sagsbehandlingen trak ud, blandt andet på baggrund af møde med lodsejerne, der ønskede at besigtige strækningen inden godkendelse fra Lejre Kommune, som vi har samarbejdet med om projektet. Derfor er høringsfase og klagefrist først lige udløbet, hvorfor vi i dette tilfælde må arbejde hurtigt for at nå projektet i år. Det vil vi nemlig gerne.

Vi har penge i overskud fra Fiskeplejen i Isefjorden i 2021, idet vi ikke satte den mængde smolt ud i Elverdamsåen, udsætningsplanen giver os mulighed for. Vi har derfor en enestående chance for at konvertere penge til projekter i stedet for udsætning. Det gør vi med ro i sindet, fordi vi ved, det giver meget større effekt at restaurere fremfor at sætte fisk ud.

Projekterne giver fisk mange år frem i tiden, når havørreder år efter år vender tilbage for at gyde, -udsætning af fisk giver kun en kortvarig gevinst. Samtidig ved vi fra adskillige undersøgelser, at udsatte smolt kun giver en returnering til ”modervandløbet” på 1-2 %, mens der er op til 20 % af de vilde smolt, der returnerer til vandløbet, når de er kønsmodne. Projekter giver dermed mange gange større bestande end udsætninger.

Lars Høpfner og Jan Larsen fra TØS er begge meget engagerede og dygtige vandplejefolk med mange års erfaring med arbejdet for vandløbene. Jan Larsen registrerer hvert år gydegravninger i Ejby Å og kender den som sin egen bukselomme.

Det er netop baggrunden for dette projekt i Ejby Å, hvor vi sammen med TØS skal lave fem fine gydebanker med i alt 10 tons gydesubstrat og udlægge i omegnen af 24-25 tons skjulesten på en 440 meter lang strækning af Ejby Å.

Lejre Kommune har lovet at hjælpe os, således at gydegruset allerede inden projektet, ligger klar nede i vandløbet og derfor blot skal rettes til.

Skjulestenene bliver ligeledes lagt ud, men blot oppe på kronekanten af vandløbet. Vores opgave bliver således blot at lægge stenene til rette nede i vandløbet, så vi får størst mulig glæde af dem. Projektet bliver dermed meget overkommeligt og det er vores håb, at vi kan klare projektet på 3-4 timer.

Restaureringen finder sted allerede i næste weekend, søndag den 28. november.

Vi mødes kl. 10.10 ved brooverkørslen på Elverdamsvejen ved Finn Jørgensen, Elverdamsvej 256, 4070 Kirke Hyllinge, der også er lodsejer på den pågældende strækning af Ejby Å.

Vi har brug for din hjhælp.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til Rune Hylby på adressen, runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Det er vigtigt, du melder dig til, for jeg vil naturligvis tage drikkevarer med til tørstige ganer og mon ikke, vi kan finde ud af lidt sødt til ganen også.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com

Gløgg & Blankfisk i Frederikssund Kommune

Søndag den 12. december kan du komme med Fishing Zealands guide Keld Juul Michaelsen på fisketur i Fjordlandet.

Vi lægger op til en rigtig hyggelig dag langs kysterne i fjordlandet, hvor vi efterfølgende afslutter dagen med hygge ved bålet.

Målet er at fange en af de eftertragtede blankfisk, der ynder at opholde sig i fjordene her om vinteren. Efterfølgende byder vi på varm gløgg og klejner ved bålet på shelterpladsen ved Kyndby (den nøjagtige adresse er nævnt nederst). Husk at tage din egen kop med til gløggen.

Programmet for dagen ser således ud. Vi mødes kl. 9.30 ved P-pladsen lige syd for Kyndby værket, hvor vi snakker strategi for dagen, og Keld kommer med tips til dagens fiskeri. Herefter fisker vi på forskellige pladser rundt i fjordene, inden vi mødes igen samme sted kl. 15.00, hvor Keld vil have varm gløgg og klejner klar. Her vil vi forhåbentlig kunne prale og snakke om dagens fangster.

Arrangementet er ganske gratis og henvender sig til alle, så både flue-, spinne- og bombarda-fiskere er velkomne. Alt du skal medbringe er eget fiskegrej, fisketegn, waders og varmt tøj – samt en kop til gløgg.

Hvis dette lyder tiltalende, skal du sende en mail til Keld og tilmelde dig på flyordie@fabulousflyfishing.dk Husk tilmelding senest 9. december.

Mødested: Kyndbyvej 84, 3630 Jægerspris – se mødestedet på kortet her: https://goo.gl/maps/M1f6QodW4vzJNkq27

Vi ser frem til en super hyggelig dag i Fjordlandet!

Keld med blankfisk fra fjorden.

 

ROLK inviterer til spændende foredrag!

”Gordons guide til federe fisketure”

Tirsdag den 15. marts, 2022 kl. 18.00-21.30  

Sted: Roskilde Sejlklub – Strandgade 12 – 4000 Roskilde

Det er efterhånden en fast tradition at Gordon P. Henriksen holder et foredrag hver vinter i sin egen klub, ROLK (Roskilde- og Omegns Lysfiskerklub) og vi glæder os til at byde ham velkommen igen.

Denne aften vil Gordon dele ud af gode råd og sine mange erfaringer fra utallige fisketure i Danmark og udlandet. Men der bliver ikke fokus på gode råd om, hvordan du fanger flere fisk på dine fisketure. Næh, denne aften skal det handle om alle de andre ting, der er med til at gøre en fisketur mindeværdig og til noget, man bare glæder sig til at komme afsted på igen og igen. Gordon vil fortælle om strategier for valg af fiskekammerater såvel som fiskeplads – om selskabets-, omgivelsernes- og landskabets betydning for hele stemningen på en fisketur. Om årets gang og sæsoner, om at stå tidligt op, og hvorfor en kaffe eller en frokost tilberedt på bålet sagtens kan være højdepunktet på en fisketur, hvor de helt store fangster udebliver. Gordon vil opfordre dig til ”at gøre noget dumt” og til at løfte madpakken på fisketurene til nye højder. Og jo, måske kommer der et par enkelte fiskefifs om, hvordan du fanger lidt mere. – Det er jo alligevel en essentiel del af at tage på fisketur. – Også for Gordon.

Du vil uden tvivl gå derfra med en masse ny praktisk viden du kan bruge til at planlægge dine kommende ture, og ikke mindst med en masse inspiration til hvordan dine egen fisketure bliver endnu bedre.

Voksne pris: 125 kr.  Juniorer: 80   Tilmelding til foredraget her:

I prisen er en spændende ret fra den Vietnamesiske /Street food restaurant AnNo i Roskilde. Vi starter derfor med fællesspisning. Drikkevarer kan købes i sejlklubben.