Kategorier

Bloggere

Slam kan ødelægge gydebankerne

Kurv netop taget op-1

Kurve foer nedsaetning-1
Kurve før nedsætning.

Vi ved af bitter erfaring, at sandvandring i vandløbene ødelægger gydebankerne, fordi sandet trænger ind i banken og lægger sig imellem småstenene. Det kan blive fatalt for æg og larver, der hele vinteren ligger 10 – 20 cm nede i banken. Sandet lukker for tilførsel af det livgivende iltrige vand, hvorved æggene bliver kvalt.

De mange registreringer i gydevandløbene, som er samlet i bl.a. Fishing Zealands rapporter viser, at det er et problem flere steder, som vi må tage alvorligt og skride ind over for. En ny undersøgelse i Gærde Å i Odsherred Kommune viste, at ikke kun sand men også slam kan være et problem.

Historien om Gærde Å i Odsherred Kommune var fuld af mystik. Åen har i dag pæne fysiske forhold efter udlægning af gydeområder og sten de senere år. Udsatte ørreder klarer sig fornuftigt, og der er hver vinter 20 – 30 gydegravninger. Forventningen var naturligvis derfor, at der skulle være en masse yngel. Men nej – år efter år har der bare ikke været yngel overhovedet?

Limno Consult og Fishing Zealand har medvirket til en række undersøgelser i åen og kunne konstatere, at vandkvaliteten var ok, og at der ikke så ud til at være nogen stor sandvandring.

For at løse mysteriet blev det derfor besluttet at anvende de sedimentationskurve, som Limno har udviklet for mange år siden. Metoden giver viden om, hvor meget sand og slam der indlejres i gydebankerne i løbet af vinteren, hvor æggene ligger der. Den går i sin enkelthed ud på at lave en ”gydegravning”, hvor en trådkurv fyldt med bankens småsten sættes ned. I kurven placeres også en netpose med befrugtede ørredæg og hele molevitten tages så op i april.

Kurv efter optagningSåledes også på en række lokaliteter i Gærde Å i vinters. Det var ikke nogen overraskelse, at der ikke var meget sand. Stor var til gengæld forbløffelsen over, at mellemrummene mellem småstenene var helt udfyldte med sort slam. Målinger i laboratoriet viste, at slammet bestod af bitte små organiske partikler, som rådnede nede i bankerne og stjal ilten.

Der var naturligvis ingen overlevelse i netposerne med undtagelse af enkelte yngel, som havde været så heldige at ligge helt oppe i toppen af banken. Faktisk så havde Gærde Å en rekordstor indlejring af organisk materiale sammenlignet med en række andre danske vandløb.

Odsherred Kommune eftersporer nu kilden til slammet opstrøms og forventer at kunne reducere transporten i de kommende år.

Resultatet har generel betydning, idet det endnu engang understreger, at vi ikke kan forhindre skadelig indlejring af sand (og slam) i gydebankerne ved at sikre en høj strømhastighed henover.

Partiklerne kommer ind i bankerne uanset strømhastigheden og fylder mellemrummene mellem småstenene op nedefra. En god overlevelse forudsætter derfor en lille transport.

 

– Peter W. Henriksen