Kategorier

Bloggere

Frivillige deltager i stor smoltundersøgelse i Havelse Å

Smoltfælde i Havelse Å
Smoltfælden er sat op. Forrest ses grødespærrenettet. Bagerst den store fælde med opsamlingsrusen for enden.

Havelse Å er et af de større vandløb til Roskilde Fjord. Her er i årenes løb udført en lang række projekter og nu er der flere store projekter på vej. Derfor indgik de fire Kommuner Hillerød Kommune, Allerød Kommune, Frederiksund kommune og Fishing Zealand kommunen Halsnæs et samarbejde med Ølsted Frederiksværk Lystfiskerforening om at lave en smoltundersøgelse med fælde. Målet var at få viden om vandløbets havørredproduktion og ikke mindst den nuværende kvalitet som gydevandløb forud for nye store projekter. Peter Henriksen (Limno Consult/Fishing Zealand) var projektleder.

Undersøgelsen er netop afsluttet og foregik ved, at der blev opsat en stor totalt spærrende fælde i vandløbets nedre del. Det kræver naturligvis særlig tilladelse fra Fiskerikontrollen. Fælden var i vandet uden afbrydelse i hele smoltens vandringsperiode, som varer ca. 2 måneder (april og maj). Det er meget mandskabskrævende at lave disse vigtige undersøgelser, da fælden skal tømmes og renses og fangsten registreres mindst en gang i døgnet (morgen). Sådanne undersøgelser vil derfor, som udgangspunkt, ofte være urealistisk dyre at lave for kommunerne.

Smolt på vej til Roskilde Fjord
Smolt på vej mod Roskilde Fjord.

Det er en af grundene til, at Limno gennem de sidste 20 år har arbejdet meget med at involvere frivillige i feltarbejdet ved større projekter. Der har igennem årene været hundredvis af frivillige i gang ved forskellige fiskeundersøgelser over hele landet. Fordelene er mange og ikke kun økonomiske. Vi har erfaring for, at der i løbet af undersøgelserne opnås en god dialog mellem de frivillige foreningsfolk og myndighederne. Man udveksler erfaringer og lokal viden og får ofte et endnu bedre og vedvarende godt samarbejde op at stå. Desuden får de frivillige en øget følelse af medejerskab til vandløbenes udvikling og en bedre indsigt i både biologi og forvaltning, som styrker det fremtidige arbejde. I Havelse Å var det især ildsjælen Kaj Larsen (Ølsted Frederiksværk Lystfiskerforening), som havde den gode dialog med kommunerne, samlede de frivillige og ydede en enorm indsats med feltarbejdet.

Det lykkedes at indsamle en masse gode data, som nu skal analyseres til brug i rapporten. Den kommer til efteråret og vil blive præsenteret her på siderne. De foreløbige resultater viser, at der nedvandrede pænt med smolt, som et tegn på gode effekter af de foreløbige indsatser, men også at der er plads til forbedringer.

Vi satser i Fishing Zealand på, at der i fremtiden kommer flere af den type undersøgelser i gang i medlemskommunerne. Det netværk af frivillige, der er skabt i Grusbanden, vil kunne bidrage positivt til flere undersøgelser.

-Peter W Henriksen