Kategorier

Bloggere

Brakvandsgedder – alt det vi véd og det vi mangler at finde ud af

DTU Aqua har udgivet en rapport om brakvandsgedder, som samler en masse viden fra den nationale og internationale litteratur såvel som andre kilder, bl.a. lystfiskere og gamle erhvervsfiskere. I forlængelse heraf beskriver rapporten også de områder, hvor vi i dag mangler viden. Får vi den viden, kan vi forvalte vore brakvandsgedder på et mere oplyst grundlag end vi gør i dag.

Af Lene Jacobsen og Søren Berg

Gedden er en af de mest udbredte ferskvandsfisk i verden. Den lever naturligt i søer og floder i Europa, Asien og Nordamerika. Selv om det er en ferskvandsfisk finder man også gedder i brakvand, ikke mindst i Østersøen, der er et af verdens største brakvandsområder. Også i den danske del af Østersøen finder man bestande af gedder, fx i Præstø Fjord og Stege Nor. Tidligere var brakvandsgedder mere udbredt omkring Sydsjælland og øerne end i dag, fx levede der en stor bestand i Guldborgsund.

I de senere år har der været stigende fokus på de danske bestande af brakvandsgedder, blandt andet fordi lystfiskeri efter brakvandsgedder bliver stadig mere populært. Lokale lystfiskere har drevet dette fiskeri i mange år, men i dag tiltrækker fiskeriet også lystfiskere langvejs fra. Den stigende interesse har bl.a. medført, at der i marts 2015 blev vedtaget nye regler for fiskeri efter gedder i fire områder: Præstø Fjord og Jungshoved Nor på Sydøstsjælland samt Stege Nor og Fanefjord på Møn. Her er der sat begrænsninger på fiskeri med garn og alle gedder, der bliver fanget skal genudsættes uanset hvordan de er fanget. Reglerne gælder i en 5-årig periode. Når perioden slutter i 2020, skal det vurderes om reglerne skal forlænges.

For at øge vores viden om brakvandsgeddernes biologi og tilstand, har DTU Aqua udført flere undersøgelser og forsøg med brakvandsgedder gennem en årrække. Eksempelvis har vi undersøgt geddernes vandringer i og omkring Stege Nor. Her fandt vi bl.a. at gedderne gyder i noret, på trods af den relativt høje saltholdighed. Derfor lavede vi efterfølgende en undersøgelse, der viste, at æg fra Stege Nor gedder rent faktisk også klækker bedre i brakvand end i ferskvand.

Men der er stadig rigtig mange ting vi ikke véd om brakvandsgedder. Derfor fortsætter DTU Aqua også med at lave undersøgelser. I foråret 2017 startede vi en pilotundersøgelse af opgangen af gedder i et vandløb på Møn. Den undersøgelse fortsætter i 2018 hvor vi vil udstyre gedder med specielle elektroniske mærker og dermed få detaljeret viden om gydevandringer ind i vandløbet samt om og hvor præcis gydningen foregår. Vi kan også følge de mærkede gedders vandring ud i brakvand efter gydning.

Vi har nu samlet al den tilgængelige viden om brakvandsgedder i en rapport og derefter sat fokus på de ting vi endnu mangler at få beskrevet. På den måde håber vi rapporten kan fungere som en status for vores viden og som inspiration for fremtidige undersøgelser. I rapporten gennemgår vi også den historiske udvikling i bestandene af brakvandsgedder omkring Sydsjælland og øerne og prøver at finde svar på hvorfor bestandene er gået tilbage. Endelig gennemgår vi de gældende regler for fiskeri efter gedder og giver forslag til hvordan lystfiskerne selv kan medvirke til at øge vores viden.

Rapporten kan downloades fra DTU Aqua’s hjemmeside ved at følge dette link:

Brakvandsgedder i Danmark- viden og forvaltning

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at opfordre lystfiskerne i brakvand til fortsat at indberette deres geddefangster til os via Fangstjournalen. Jo flere oplysninger vi får, jo bedre er vi i stand til at beskrive bestandene af brakvandsgedder.

Fangstjournalens logo og eksempler på skærmbilleder fra app’en, der findes til både android og iphone. Man kan downloade appen fra App store og Google play og pc versionen finder man på www.fangstjournalen.dtu.dk.

I samarbejde med lokale lystfiskere arbejder vi også på et mærkningsforsøg i Stege Nor og Jungshoved Nor. Lystfiskerne er blevet uddannet til at mærke gedder med såkaldte Floymærker. Forsøget giver os mulighed for, at sætte tal på, hvor store bestandene i de to områder er. Men det kan vi kun gøre, hvis så mange lystfiskere som muligt i området husker at indberette deres fisketure og fangster i Fangstjournalen, herunder fangst af både mærkede og umærkede gedder og nul-ture. Du kan læse mere om dette arbejde her: http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/03/brakvandsgedder?id=ffd4bcdf-427c-4302-bb02-61eff9b158be

Du kan også se en nyhed om brakvandsgedderapporten på fiskepleje.dk her: http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/03/brakvandsgedder?id=2098b638-25da-474d-a5d0-331937e64c59&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2018_03_08_Nyhedsbrev