Kategorier

Bloggere

Storstilet samarbejde i Hårbølle Bæk

Jørgen lagde grus i Hårbølle Bæk med sin frontlæsser.
Gruset lægges til rette i bækken.

Allerede inden vi var færdige med de sidste nye gydebanker i Hårbølle Bæk på Møn i Vordingborg Kommune, havde de første ½-års ørreder stillet sig på strygene, og når vi gik forbi de nyetablerede gydebanker på den knapt 400 meter lange restaurerede strækning, pilede de små ørreder i skjul mellem stenene.

Fantastisk, og en helt igennem hjertevarm oplevelse.

Meget symbolsk, -for naturen kvitterer som altid med gode oplevelser for en ditto indsats.

I lyset af solens sidste stråler ude vestpå over Fanefjord, kunne vi klappe hinanden på skuldrene og glæde os over endnu en god dag i selskab med hinanden og en god indsats.

Selve projektet var blevet til i et meget fint samarbejde mellem Christian Skotte, der er teamkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund i Miljø- og Naturteam Sydsjælland, Møns Sportsfiskerforening, Den sjællandske Grusbande og Vordingborg Kommune, samt ikke mindst lodsejerne langs Hårbølle Bæk.

Uden lodsejerne, Jan Borch Olsen, Henrik Larsen og Jørgen Peter Larsens positive indstilling, var projektet aldrig blevet til noget.

Ikke mindst Jørgens indsats på selve projekt-dagen, er vi dybt taknemmelige for, idet Jørgen ikke blot stillede sig til rådighed hele dagen, men vel at mærke gjorde det med en frontlæsser, der kunne lægge gydegrus direkte ned i bækken.

Vi skulle derefter, i store træk, blot lægge det til rette.

Uden Jørgens hjælp, var vi aldrig blevet færdige med at lægge de 20 kubikmeter gydegrus i bækken på én dag.

Vi mødtes nemlig allerede klokken 10.10 lørdag den 11.11, og efter en kort præsentation og gåtur langs bækken, kunne vi gå i gang med at lægge grus i vandløbet.

Vi var i alt 13 deltagere, -en halv snes fra Grusbanden, lodsejerne Jørgen og Henrik, og mig selv (sagde hunden).

Dejligt ser det ud, når vandet klarer op og gydebanken kan ses i al sin vælde.

Bunker med gydegrus var blevet fordelt langs vandløbet, hvilket Christian Skotte havde sørget for. Ligeledes havde Christian også sikret finansieringen af projektet, idet Møns Sportsfiskerforening havde en sum penge til rådighed til indkøb af en del af gydegruset. Resten af finansieringen har Vordingborg Kommune stået for.

Straks gik vi i gang, og de hvide gydegrus-ned-ad-brinken-rutchebane-måtter, kunne lægges ud, hvorefter Jørgen med sin frontlæsser, lagde gruset i bækken.

Det gik slag i slag, og der var såmænd også tid til, under én af de indlagte drikke-snakke-ryge-pauser, at rose Christians delikate æblekage, som Malene serverede med blid hånd. Det er nu engang således, at kager i naturen, smager bedre end de fleste.

Efter dagens arbejde med skovle, trillebøre, stengreb og andre nødvendige haveredskaber, kunne vi se, vi havde skabt et par håndfulde gydebanker, som allerede her til den kommende gydesæson, nok skal blive brugt af de lokale havørreder, der vandrer op i Hårbølle Bæk for at gyde.

Til glæde for bestanden af ørreder i Hårbølle Bæk naturligvis, og samtidig til glæde for fiskeriet i området, idet afkommet fra disse lokalt tilpassede ørreder jo i sidste ende, vil bidrage til fiskeriet på kysten omkring Møn, på Falster og naturligvis også på Sydsjælland.

Men det virkede en kende for abstrakt for os deltagere, da vi trætte sagde pænt farvel til hinanden og lod de små ørreder på strygene få fred og ro efter en dag med bande-uroligheder i Hårbølle.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

 

Vi arbejder for brakvandet

Vi arbejder for brakvandet

I Fishing Zealand er der 3 kommuner som har direkte tilknytning til brakvandet i Sydsjælland, Møn og Lolland Falster. Det er Næstved, Vordingborg og Guldborgsund Kommune.
Med inspiration fra de svenske geddefabrikker er der nu lignende tiltag i gang i de 3 kommuner. Du kan se mere om hvad en geddefabrik er på denne lille svenske video.

For at koordinere indsatsen og drage erfaringer fra hinanden oprettede Fishing Zealand i 2016 en Projektgruppe for Brakvandet som først og fremmest består af biologer fra kommunerne og fra DTU Aqua. Derudover er der forskellige andre personer med interesser i brakvandet som deltager i gruppen.

Det er en langsommelig og kompliceret proces at indhente tilladelser og financiere en geddefabrik.
Jeg er tovholder på projektet, som nu begynder at kunne vise resultater. Og det bliver virkelig spændende. Jeg har lavet to små videoer som fortæller lidt om hvad der er i gang. Der kommer meget mere senere.

 

Bedste fiskehilsner Niels

Nye instruktører i ØrredPatruljen

 

Flere Fishing Zealand Kommuner var repræsenteret i Faxe på det nylig afholdte kursus for nye instruktører i projektet ØrredPatruljenPionerer i Vandpleje i Faxe Ladeplads, som er landskendte for deres store arbejde med restaureringsarbejde, lagde lokaler og åløb til kurset.

PIV, har et stort ønske om, at få de unge ud i naturen på en meningsfyldt måde, ØrredPatruljens formål er netop dette. De vil gennem kontakter til skolernes biologilærere, tilbyde de unge en ØrredPatrulje uddannelse, som strækker sig over 3×3 timers undervisning.

På kurset blev ”havørredens livscyklus” og hvordan man restaurerer et åløb gennemgået. Søren Jensen, formand for PIV, var en inspirerende instruktør på dagens kursus.

Efter at teorien var gennemgået, kørte vi ud til nogle åløb, hvor teorien blev omsat til praktiske studier. Ved at se og diskutere de forskellige elementer/problemer i åløbene, gav det den fulde indsigt i uddannelsesmaterialet for ØrredPatruljen.

Dagen sluttede med overrækkelse af et kursusbevis. PIV, vil efterfølgende igen afholde dette restaureringskursus, idet flere deltagere var forhindret på dagen.

De nye instruktører i ØrredPatruljen. Til venstre, Søren Jensen fra PIV. Til højre, Uffe Clemmesen fra ØrrredPatruljen

Har du lyst til at deltage, kontakt: Søren Jensen, Duevej6@mail.dk Tlf. 20125590

Hårbølle Bæk bliver Møn-ster-vandløb.

Sidste år knoklede vi med sivbræmmen.

Sidste år i november måned var Den sjællandske Grusbande i Hårbølle Bæk på Møn i Vordingborg Kommune, hvor Natur og Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund, Christian Skotte var opmærksom på en sivbræmme, der kunne virke spærrende for de gydevandrende havørreder.

Ligeledes blev en længere strækning opstrøms Fanefjord Kirkevej kigget efter i sømmene, for her var bl.a. dueurt vokset ganske uhæmmet i selve vandløbet.

Nu har Christian Skotte kastet sig ud i et endnu større projekt, og vi vil naturligvis hellere end gerne hjælpe.

Christian er også medlem af Møn Sportsfiskerforening og det er netop i samarbejde med denne forening, vi giver os i kast med et storstilet restaureringsprojekt, der i fremtiden vil gøre Hårbølle Bæk til et Møn-ster-vandløb.

Der skal nemlig udlægges 20 kubikmeter gydegrus og et antal skjulesten på en 400 meter lang strækning.

Det sker lørdag den 11. november kl. 10.10 ved Fanefjord Kirkevej, netop dér, hvor Hårbøllebækken krydser vejen.

Udlægningen deles over to strækninger (st. 450-650 samt st. 875-1100), og vil naturligvis forbedre de fysiske forhold i bækken og dermed forbedre levevilkårene for ørreder og invertebrater.

Hårbøllebækken er medtaget i Statens Vandplaner og skal således opfylde god økologisk tilstand, og rummer i dag en lille ørredbestand.

I vintermånederne er der typisk ørred-opgang fra Kirkenoret af 15-30 havørreder.

Hårbøllebækken er et privat vandløb, der på projektstrækningen omfatter 2 lodsejere, Jan

Olsen og Henrik Larsen, der i hele forløbet har været meget imødekommende overfor projektet.

Projektet indebærer, at der på begge strækninger udlægges et lag gydegrus i en gennemsnitlig tykkelse på 10 cm. Under udlægningen vurderes det, hvor laget af gydegrus kan koncentreres i egentlige gydebanker.

Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: ”Sådan laver man en gydebanke”, se:

Dejligt ser det ud i skumringen, og det bliver endnu bedre efter projektet.

På de to udvalgte strækninger er faldet så stort, at en forøgelse af bunden med en halv snes centimeter ingen betydning vil have for vandaflednings-evnen.

Endvidere tages der under udlægningen hensyn til evt. drænudløb på strækningen.

Du kan melde dig til Christian Skotte på mobil, 2371 0222 eller ved at sende ham en mail: cskotte@acsi.info.

Du kan også tilmelde dig via Grusbandens Facebookside ved at skrive i ”kommentar-feltet”, når projektet bliver offentliggjort.

Medbring støvler, waders, skovle, river, stengreb, knofedt, og skulle du have en trillebør, må du endelig ikke holde dig tilbage.

Og jo flere vi er, desto hurtigere bliver vi færdige, så simpelt er det!!!

Grusbanden vil sørge for lidt at drikke og ikke mindst en masse godt humør i en god sags tjeneste.

Vel mødt, -vi ses derude.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

 

Flere spærringer i Truelsbækken

Den væltede stamme, som stuvede vandet en halv meter.
Her var der en spærring: Broen på højre bred lå midt i vandløbet.

Da TØS og Den sjællandske Grusbande i september måned gav sig i kast med at fjerne 4-5 spærringer i det lille, men meget produktive ørredvandløb, Truelsbæk i Holbæk Kommune med udløb i Tempelkrogen, gjorde vi det godt.

Vi fik skabt et frit løb, og alle var glade.

Også Enhedslistens Miljøordfører, Maria Reumert Gjerding og Projektleder i FZ, Gordon Henriksen, der lagde vejen forbi og hjalp os med at skabe fri passage.

I dag, godt et par måneder senere, den 2. november, så det rasende godt ud. Spærringerne var fjernet og ørrederne kunne passere.

Det kunne jeg konstatere, da jeg var forbi for at følge op på projektet.

Også den genstridige betonbro, der lå henslængt i åen, var der passage omkring, idet ”vores” omløb fungerede og gav rigelig mulighed for fiskene at passere.

Men, men, men, -jeg kender jo det lille fantastiske vandløb indgående, og ved også, at der skal ikke meget til, før der opstår nye spærringer. Derfor gik jeg nedstrøms for at se, om der var væltede træer, grene og blade, der hindrede for passage.

Blot nogle få hundrede meter nedstrøms, lå et væltet træ nede i åen. Stammen havde samlet en masse grene, kvas og blade og der var en opstuvning af åen på en halv meter.

Fiskene, der eventuelt skulle springe over denne forhindring, havde ikke afsæt til at komme over, efter min bedste vurdering. Jeg måtte derfor i gang med knofedt, og efterhånden arbejde mig igennem bunken af opstuvede grene, kvas og andet ved.

Her var også en spærring og vandløbet var løbet ud på engen, hvilket er tydeligt at se

Selve stammen kunne jeg ikke fjerne, for trods strømmens pres, lå stammen urokkeligt fast. Men jeg fik dog skabt passage for en tid.

Længere nedstrøms fandt jeg tre spærringer yderligere, som også måtte fjernes for at skabe fri passage. Også disse spærringer var stammer og grene, der havde opstuvet vandløbet og gjort det svært passabelt.

Efter fire timer var Truelsbækken igen fri, -helt ned til Hovedvejen mellem Holbæk og Roskilde. Fire grimme spærringer var fjernet.

Jeg havde gorilla-arme, -eller følte det i hvert fald. Jeg var gennemblødt af sved og lugtede i øvrigt af sure waders, så jeg blev ”sendt i bad”, øjeblikkeligt, da jeg kom hjem…..!

Mine waders har praktisk talt ikke været tørre på noget tidspunkt, de seneste par måneder…

Nu glæder jeg mig til vinter, når jeg skal på gydebanke-tælling.

Her vil det nemlig vise sig, om vi har fået skabt fri passage således, at de gydemodne havørreder fra Isefjorden, rent faktisk har haft mulighed for at vandre helt op i spidsen af Truelbæk for at gyde.

Jeg kan næsten ikke vente……!

Bandeleder,

Rune Hylby

Efter en halv times knofedt og lange arme, var der igen passage.