Kategorier

Bloggere

Restriktivt geddefiskeri

DSC_7382.webDet danske geddefiskeri er inde en rivende udvikling, og ser man på, hvad der er sket over de sidste 20 år, er der ingen tvivl! Der er aldrig blevet fanget så mange store fisk før, som der bliver nu, og det skyldes i høj grad, at hovedparten af alle seriøse danske geddefiskere er begyndt at genudsætte deres fangster. Så langt, så godt!

Den positive udvikling til trods, er jeg af den klare overbevisning, at det danske geddefiskeri sagtens kan blive bedre. Det kræver dog en holdningsændring og en skærpet miljøpolitisk bevidsthed og aktivitet blandt flertallet af os geddefiskere. Og så skal vi finde fælles fodslag.

Selve meningen og hensigten med det at fiske gedder er naturligvis forskellig fra lystfisker til lystfisker. Nogen fordyber sig fulstændigt i jagten på den helt store monstergedde, andre vil fange flest mulig gedder over 10 kilo, mens andre igen hygger sig med, hvad dagen nu engang bringer. Uanset individuelle målsætninger skal der være plads til os alle. Men for at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at have et nogenlunde ens moralsk og lovmæssigt regelsæt, så en lille gruppering af geddefiskere for eksempel ikke ender med at ødelægge fornøjelsen for en anden gruppering.

DSC_7422.webDer skal være plads til alle, men vi skal samtidig sørge for, at fiskepresset ikke bliver så voldsomt, at gedderne ender med at være så pressede og sky, at fiskeriet begynder at lide mærkbart. Der skal med andre ord findes én eller anden form for balance i forhold til almen tilgængelighed, fiskemetoder og fiskepres.

Vandtemperaturerne i Danmark er tæt på at være optimale for geddens vækst. Så hvad kan egentlig være grunden til, at vi ikke ser så mange gedder over 15 kilo som i eksempelvis Tyskland? Jeg er sikker på, at en stor del af forklaringen er det enorme fiske pres, som mange danske søer udsættes for. Der har aldrig været så mange dygtige geddefiskere i Danmark, som der er lige nu – og der kommer kun flere til.

Før var det garnfiskeriet, vi kæmpede imod. Nu er det os selv. Jeg – og en masse andre i geddefiskemiljøet – synes, at det er på tide, at vi får lavet nogle gunstige regler på vores fiskevande, så vi også kan opleve store flotte (og uberørte) gedder i fremtiden.

Vores fiskeri er efterhånden blevet lige vel effektivt. Ekkolod, GPS’er, sidescannere, paravaner og – ikke mindst – Internettet har gjort, at fiskene er under et enormt pres. Af den grund er almentgældende regelsæt omkring mængden af stænger og paravaner måske vejen frem. For eksempel kunne man måske overveje at indføre en begrænsning på to stænger pr. person – og ingen paravaner. Måske kunne man ovenikøbet indføre restriktioner, så kun kunstagn var tilladt i visse søer. Det ville give gedderne en fair chance for at udvikle og forplante sig.

Bundlinjen er, at vores geddefiskeri gerne skulle være bæredygtigt. Gedden er nemlig en utroligt spændende og nervepirrende sportsfisk, som vores børn også gerne skulle have gavn og glæde af. Udfordringen består i at finde frem til nogle principper og regelsæt der gør, at geddefiskeriet kan fortsætte den positive udvikling og blive endnu bedre i fremtiden. Det må være en opgave, vi i fællesskab kan løfte!

K&B/
Allan Christiansen

Nye ‘målsætninger’ i forhold til bæredygtighed

jens-gedde1At fange en fisk til gryden er naturligt – og det er ret beset en del af menneskets urinstinkt selv at skaffe sin føde. Når det er sagt, så må vi forholde os til, at fiskepresset på mange vande stiger i takt med, at der bliver flere og flere lystfiskere med mere og mere effektive metoder.

På mange søer er der en øvre grænse for, hvor mange fisk der kan hjemtages, hvis ikke det skal gå ud over det gode fiskeri – især når det gælder de lidt større fisk, som vi jo alle gerne vil have en chance for at fange. Der kan derfor være en pointe i ikke blot at have et mindstemål, men også et maksimums mål. Kombinerer man de to – har man et såkaldt vinduesmål, hvor kun ”mellemfisk” hjemtages. Dette koncept anvendes med stor succes mange steder i udlandet.

I 1995 lancerede jeg i en artikel i “Sportsfiskeren” idéen om at revidere de traditionelle mindstemål på udvalgte arter og i stedet overveje alternative begrænsningstiltag som fx vinduesmål. Jeg synes derfor, det er godt, at Fishing Zealand netop har taget idéen op – og jeg håber foreningerne vil bakke op omkring det nye initiativ, der især er aktuelt for gedde og aborre.

Der er en politisk signalværdi i, at lystfiskerne går forrest med frivillige begrænsninger – og vi må håbe, at det på sigt kan være med til at bane vejen for en udfasning af erhvervsfiskeriet på søerne. Læs mere om bæredygtigt søfiskeri og disse nye tiltag i aprilnummeret af Fisk & Fri, der netop er kommet på gaden.

Vi ses derude – Jens Bursell

Læs mere om de Bæredygtige Begrænsninger her eller i det nye nummer af Fisk & Fri. Eller læs Gordon P. Henriksens blogindlæg om samme emne her. 

Tryggens gedder i fokus

Billede 4 Som biologistuderende og lystfisker er det fantastisk at have mulighed for at kunne kombinere sit studie med sin passion. Som lystfiskere befinder vi os tit i situationer, hvor vi spørger os selv, hvad det egentlig er, der foregår derude blandt de mystiske fisk. Det resulterer ofte i mere eller mindre sandsynlige teorier, men faktum er, at vi i langt de fleste tilfælde aldrig får svar på, hvordan tingene egentligt forholder sig.

Jeg har de seneste år brugt en del tid langs bredderne af Tryggevælde å på især rimtefiskeriet, men også en smule på geddefiskeriet i de kolde måneder. Geddefiskeriet i Tryggen toppede omkring årtusindskiftet, hvor der blev landet en del rigtig pæne gedder til over 16 kg. Siden da er geddefiskeriet i Tryggen gået lidt i glemmebogen til fordel for andre mere produktive vande.

Ved min færden langs åen blev jeg hurtigt opmærksom på, at de lokale fiskere havde forskellige teorier om, hvordan det egentlig forholdt sig med åens geddebestand. Nogle var af den overbevisning, at gedderne var stationære i åen og altså var at finde et sted i åen hele året rundt. Andre mente, at gedderne var migrerende og vandrede fra Køge Bugt ind i åen for især at gyde. Til sidst var der også folk der mente, at bestanden bestod af en blanding af migrerende gedder som typisk var store fisk og stationære gedder, som typisk var mindre fisk.

Billede 5Jeg fandt spørgsmålet om, hvordan det egentlig forholdt sig interessant. Samtidig har der de seneste år været mere og mere fokus på de unikke bestande af brakvandslevende rovfisk, der findes i Danmark. Brakvandsområderne skaber mulighed for store bestande med en god vækstrate, hvilket i sidste ende har mulighed for at have en stor rekreativ værdi. Både danske og udenlandske lystfiskere er villige til at betale store summer for et produktivt fiskeri efter store rovfisk, og denne lystfisketurisme skaber grobund for en god økonomisk vækst for de områder, der kan byde på eksklusivt fiskeri. Derfor gik jeg i gang med at finde ud af, om det var muligt at få mit speciale i biologi på Københavns Universitet til at fokusere på Tryggens mystiske gedder.

Det lykkedes mig at få stablet et speciale på benene, som skulle foregå som et samarbejde mellem DTU Aqua og Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet.

Billede 7I begyndelsen af marts i år fangede og mærkede vi 30 gedder med lyd-sendere. Disse sendere afgiver et signal, som gør, at vi kan følge geddernes bevægelser i åen gennem mere end et år. Dette gør vi blandt andet ved hjælp af små lyttestationer, såkaldte lytte-bøjer. Lytte-bøjerne er placeret flere steder i åen samt i udløbet til Køge Bugt og udenfor udløbet. De opfanger lydbølgerne fra de mærkede gedder og kan således fortælle os, om én af de mærkede gedder har været i nærheden. Derudover kan vi manuelt sejle rundt i åen eller bugten og prøve at finde gedderne.

Gedderne er også mærket med et ydre mærke – et såkaldt floy-tag – for at man kan genkende fiskene som forsøgsfisk. Floy-tagget er en lille plastik pind med et unikt nummer, som sidder placeret ved rygfinnen.

Formålet med projektet bliver at belyse hvorvidt gedderne vandrer ud i brakvand samt hvilke faktorer, der påvirker geddernes adfærd. Derudover vil projektet prøve at fastlægge hvilke områder gedderne benytter under gydningen.

Hjælp fra lystfiskere

Projektet omkring geddernes færden afhænger af et godt samarbejde med alle, der fisker og færdes i området. I den forbindelse håber jeg, at fiskere, der fanger en forsøgsgedde med et ydre mærke, vil efterkomme følgende retningsliner:

  • At du noterer og fotograferer det ydre mærkes nummer samt noterer fangststed, dato, fangstredskab, længde og vægt. Disse oplysninger vil jeg gerne bede om, at du enten sender eller ringer ind til DTU Aqua (lj@aqua.dtu.dk / 35 88 31 00).
  • At gedden bliver genudsat så hurtigt og skånsomt som muligt
  • Hvis gedden ikke kan genudsættes eller findes død: Gedden nedfryses. Vi vil meget gerne have hele gedden inklusiv senderen tilbage så hurtig som muligt samt oplysninger om fangststed og dato samt fangstredskab.
  • Der udbetales en dusør på 100 kr. for oplysningerne om en mærket gedde, der er fanget og genudsat. Samme dusør udbetales for en gedde med sender, der er død.

Kunne du tænke dig at læse yderligere om projektet, kommer der en mere dybdegående beskrivelse i april-udgaven af Fiske Avisen.

Og ellers er der mere læsning om emnet her: Fiskepleje.dk og her Projektbeskrivelse

De bedste hilsener

– Lasse

Livsbekræftende film fra DTU om ”Det gode vandløb”

Det tager blot tolv minutter for Jan Nielsen fra DTU Aqua at fortælle, hvad der skal til for at få et flot og varieret vandløb. På yderst pædagogisk vis, og med fantastiske optagelser viser han, hvad der skal til, når vi skal forbedre vandløbene, også i vores region med gydegrus, og håndsten til skjul. Ligeledes er effekten af miljømæssig vedligeholdelse klart illustreret af Finn Sivebæk, ligeledes DTU Aqua, der elektrofisker en kort strækning, hvor det vrimler frem med ørreder fra brinken, hvor grøden vokser.

Som skolelærer bliver jeg begejstret for filmen. Den er enkel og alligevel fuld af varme og engagement fra de medvirkende. Ikke mindst Stefan Meldgård fra Skjernådalens Lystfiskerforening, der begejstret fortæller om det utrættelige miljøarbejde, foreningerne med glæde påtager sig i fritiden, for at gøre en indsats for vores fælles natur.

Jeg vil klart bruge filmen i min undervisning, så alle mine elever på enkel vis, forstår at værdsætte vores fælles natur. Ikke mindst de små bække, hvor livet er sårbart. Jan Nielsen forstår at formidle, at selv små investeringer i bækkene i form af udlægning af gydegrus, faktisk giver et stort afkast på miljøkontoen. Ørreden er miljøindikator, for som Jan siger i filmen: ”Er der en god ørredbestand, er alle de andre forhold i vandløbet, også i orden”. Det er vores mål.

Filmen kan bruges som manual for alle foreninger, og den kan bruges af dig og mig til at forstå, hvor værdifuld vores vandløbssystemer er for den danske natur. Jonas Høholdt har været ude for at filme de gydende ørreder, og alene disse optagelser, synes jeg, er hele filmen værd. Det er vidunderligt at se de gydende fisk på standpladserne, bryde overfladen og lege skjul i bækken.

Det er blot at læne sig tilbage, nyde filmen, og dernæst tage fat med knofedt ude ved åen. Jeg tror ikke, man kan lade være……!!!!

Knæk og bræk//

Rune

FZ præsenterer: Bæredygtige Begrænsninger

 

Store individer er afgørende for sunde fiskebestande og bør beskyttes frivilligt.
Store individer er afgørende for sunde fiskebestande og bør beskyttes frivilligt.

Fishing Zealand og en række foreninger og lystfiskere er nu gået sammen for at sikre bæredygtigt lystfiskeri på tre arter af rovfisk: gedder, aborre og sandart.

Sjælland har et fantastisk søfiskeri, som vi er mange der nyder godt af. Men det er også meget sårbart, bl.a. over for garnfiskeri, forurening og for højt et fisketryk fra lystfiskere. Fishing Zealand arbejder for at begrænse den negative effekt af alle disse faktorer, men vi lystfiskere påtager os gerne vores del af ansvaret. Det er en helt naturlig ting for lystfiskere og hjemtage en del af deres fangst til måltider, men det SKAL foregå på en bæredygtig måde.

Det vil Fishing Zealand og en lang række samarbejdspartnere gerne sikre på Sjælland ved at indføre et sæt frivillige anbefalinger med bæredygtige begrænsninger, som giver plads til lystfiskere at hjemtage fisk til spisning – men sikrer fremtidige bestande bedst muligt.

Vi lystfiskere viser at vi gerne går forrest, ved at vedtage dette nye frivillige forslag, der skal sikre et bedre fiskeri i de sjællandske vande.

Forslaget er udviklet af undertegnede samt fiskeguide og biologassistent Marcus Krag i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og flere foreninger på Sjælland. DTU Aqua har været en værdsat sparringpartner undervejs.

Enkelte foreninger har efter diskussioner på bestyrelsesmøder og indført frivillige restriktioner i form af såkaldte ”vinduesmål” og eller ”fangstbegrænsninger” på rovfisk i deres søer. Fishing Zealand vil gerne fremme denne proces med enslydende anbefalinger som alle foreninger kan indføre.

Kan fiske bæredygtigt selvom man kan lide geddefrikadeller? Ja da.
Kan man fiske bæredygtigt, selvom man kan lide geddefrikadeller? Ja da.

Fangstbegrænsninger eller ”Bag limits” som det kaldes på engelsk sætter begrænsninger på hvor mange individer af hver art der må hjemtages per person pr. dag og vinduesmål bidrager ikke blot med et mindstemål, men også et maksimal således at de største individer også genudsættes.

De store individer er ikke blot de sjoveste at fange. De producerer generelt langt flere og større æg end mindre fra samme art. Det yngel, der klækker fra store æg, har også langt bedre overlevelseschancer end de, der kommer fra mindre æg. Derudover er flere arter også fleregangsgydere, hvis de får mulighed for det. Det er også tænkeligt, at de største individer har gode gener, som har sikret det enkelte individ en lang overlevelse og dermed gener, vi gerne ser gå videre i fremtidige bestande.

I Usa og Canada er der strenge krav om fredningstider, antal fisk, bag limits og vinduesmål. Over there har de indset den samfundsmæssige værdi af bæredygtigt fiskeri, og det bør vi i højere grad også tage hensyn til i Danmark. Socioøkonomiske beregninger viser at værdien for en stangfanget fisk er langt, langt højere end når den fanges i net, og at der dermed også er gode økonomiske argumenter for at sikre bæredygtigt lystfiskeri i vores søer. De mange gode argumenter for at indføre bag limits og vinduesmål kan ses her.

 

Men vi lystfiskere vil ikke vente på at myndigheder og lovgivning pålægger os nødvendige restriktioner for at sikre et bæredygtigt lystfiskeri i fremtiden. Derfor har lystfiskere og Fishing Zealand taget sagen i egen hånd og har udarbejdet dette sæt anbefalinger, som vi opfordrer alle lystfiskere og foreninger på Sjælland til at gøre brug af. Flere foreninger har allerede taget det til sig og adskillige er ved at tage det op på bestyrelsesmøder rundt omkring på Sjælland. – Vi ser selvfølgelig også gerne at det breder sig til andre dele af Danmark.

Fishing Zealand har bl.a. planer om at uddele gratis målebånd med anbefalingerne skrevet på, som frit kan benyttes af alle foreninger og lystfiskere på Sjælland og hjælpe til med at informere om de bæredygtige begrænsninger. Der arbejdes også på et lignende regelsæt for brakvand.

Vi arbejder også på øget information om håndtering og genudsætning af fisk, og samarbejder på sigt med DTU Aqua om øget registrering af fangster via fangstjournaler for at dokumentere effekten af bl.a. bæredygtige tiltag.

De konkrete anbefalinger, argumenterne for dem og lister med foreninger der støtter forslaget kan ses her.Jeg har fisket meget i bl.a. USA og Canada og set hvordan de med stor succes har indført denne type restriktioner til stor glæde for lystfiskerne selv. Jeg er ikke i tvivl om, at det er til vores egen fordel at gøre dette i Danmark og jeg er stolt over lystfiskerne frivilligt går forrest og viser at bæredygtigt lystfiskeri er fremtiden.

Jeg håber rigtig meget at I alle bakker op om dette tiltag!

– Gordon